RODO

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Car Hire Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-378), ul. Połczyńska 10 („Administrator”).

2.     Administrator zapewnia przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora w sposób zgodny z Rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jak również właściwymi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem wytycznych upoważnionych organów.

3.     Administrator wyznaczył Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych („IODO”) z którym można skontaktować się osobiście w siedzibie Administratora lub poprzez adres e-mail iodo@ehiglobal.pl. Z IODO można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4.     Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:

a.     w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i zatrudnienia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest, w zależności od wybranej formy zatrudnienia: [1] umowy o pracę – obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy) lub [2] umowy cywilnoprawnej – niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie szerszym niż wskazany w art. 221 Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b.    dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c.     w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora lub obrony przed takimi roszczeniami zgłaszanymi wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, w tym dostawcy internetowych portali rekrutacyjnych, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, a także podmioty z grupy kapitałowej Administratora, w szczególności 99rent Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata (kandydatki) lub kandydatów przez Administratora, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania (o ile wycofanie zgody nastąpi przed upływem ww. terminu), przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora lub obrony przed takimi roszczeniami, zgłaszanymi wobec Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

7.     Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

8.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył/a Pani/Pan Administratorowi, tj. do otrzymania ich od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

9.     W dowolnym momencie może Pani/Pan sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 4 lit. c powyżej.

10.  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

11.  Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy jest wymagane, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.