Przegląd Enterprise Rent-A-Car, Polska


Warunki korzystania z Strony internetowej


Ostatnie uaktualnienie: czerwiec, 2021

WPROWADZENIE

Enterprise Rent-A-Car UK Limited udostępnia tę stronę internetową lub aplikacja ("Strona internetowa") dla swoich spółek powiązanych oraz ich licencjobiorców/franczyzobiorców korzystających z systemów Enterprise Rent-A-Car (“Enterprise”), Alamo Rent A Car oraz National Car Rental („My”, „Nasz” lub „Nas”). Strona internetowa jest udostępniana do użytku Użytkownika pod warunkiem wypełniania niniejszych warunków korzystania ("Warunki korzystania") oraz wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych. Prosimy zapoznać się z treścią Warunków korzystania uważnie. Uzyskując dostęp do Strony internetowej lub korzystając z niej Użytkownik bezwarunkowo i w pełni akceptuje i zgadza się na bycie związanym Warunkami korzystania. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Warunków korzystania ze względu na (i) zmiany prawne, zmiany praktyk organów regulacyjnych lub zmiany w orzecznictwie sądów, (ii) zmiany w praktykach rynkowych lub zmiany technologiczne, (iii) zmiany uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej mające wpływ na świadczenie przedmiotowych usług oraz (iv) inne ważne i istotne przyczyny. Korzystanie przez Użytkownika z Strony internetowej w następstwie ogłoszenia o wprowadzeniu jakichkolwiek zmian to Warunków korzystania stanowi akceptację przez Użytkownika takich zmian. Kolejne uaktualnienia Warunków korzystania będą identyfikowane datą ostatniego uaktualnienia wskazaną na górze niniejszej strony.

KORZYSTANIE Z STRONY INTERNETOWEJ

Udostępniamy Stronę internetową do osobistych, niehandlowych celów Użytkownika. Wykorzystywanie przez Użytkownika Strony internetowej do jakichkolwiek innych celów jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią naszą zgodą na piśmie. Bez uszczerbku dla powyższego, Użytkownik nie może: (1) wykorzystywać Strony do celów handlowych, w tym do celów dystrybucji, przekazu lub publikacji Strony internetowej lub jakichkolwiek jej treści; (2) uniemożliwiać innym Użytkownikom korzystanie z Strony internetowej; (3) zakłócać funkcjonowanie Strony internetowej lub ingerować w dostępność usług lub sieci połączonych z Stronę internetową, bądź powodować przerwy w ich dostępności; (4) naruszać nasze prawa własności intelektualnej; (5) oznaczać Stronę internetową lub jakąkolwiek jej treść swoją marką lub w jakikolwiek inny sposób umieszczać swoją markę obok marki Strony internetowej lub jakiejkolwiek jej treści (co-branding); (6) dokonywać głębokiego linkowania jakiegokolwiek elementu Strony internetowej; lub (7) wykorzystywać Stronę internetową do jakichkolwiek nielegalnych celów. Zastrzegamy sobie prawo odmowy lub ograniczenia Użytkownikowi dostępu do Naszej Strony internetowej ze względu na naruszenie któregokolwiek z tych postanowień. W razie jakiegokolwiek takiego naruszenia możemy zgłosić dostawcy usług internetowych Użytkownika odnośne działania Użytkownika oraz podjąć odpowiednie środki prawne.

ZMIANY DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ

Zastrzegamy sobie prawo zmiany, rozszerzenia lub ograniczenia treści, struktury lub wyglądu Strony internetowej. Planujemy udostępniać Stronę internetową na czas nieokreślony. Niemniej jednak, Użytkownik nie może rościć sobie z tego tytułu jakiegokolwiek prawa do korzystania z Strony internetowej w przyszłości. W razie podjęcia przez Nas decyzji o zaprzestaniu udostępniania Strony internetowej, zawiadomimy Użytkownika o tym fakcie z wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Stronie internetowej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Działamy z poszanowaniem prawa Użytkownika do prywatności. Wszelkie informacje udostępniane lub gromadzone za pośrednictwem Strony internetowej podlegają ochronie zgodnie z naszą polityką prywatności której zasady stanowią integralną część Warunków korzystania.

REZERWACJE I TRANSAKCJE

Wszelkie wnioski o rezerwację zgłaszane za pośrednictwem Strony internetowej podlegają zatwierdzeniu przez Nas, co zależy od Naszego wyłącznego uznania. Jeżeli Użytkownik nie wybierze opcji dokonania przedpłaty, Użytkownik lub My możemy unieważnić daną rezerwację, bez względu na to czy ta rezerwacja została potwierdzona, czy też nie została potwierdzona, lub z jakiegokolwiek innego powodu lub bez jakiegokolwiek powodu, bez odpowiedzialności wobec tej drugiej strony. Prosimy kliknąć tutaj żeby zapoznać się z zasadami i warunkami dokonywania przedpłaty, w przypadku w którym jest to możliwe. Umowy najmu pomiędzy Nami lub naszymi spółkami powiązanymi i franczyzobiorcami a Użytkownikami Strony internetowej są zawierane wyłącznie w naszych oddziałach, bądź w oddziałach naszych spółek powiązanych lub naszych franczyzobiorców. 

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

Użytkownik akceptuje, że wszelkie zawiadomienia, notyfikacje, zgłoszenia, informacje, umowy, oświadczenia lub inne dokumenty wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną czynią zadość wszelkim wymogom prawnym dotyczącym doręczeń, w tym wymogowi zachowania formy pisemnej.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie treści, materiały graficzne, dźwiękowe, pobrania, oprogramowania oraz inne materiały nadające się do objęcia ochroną prawnoautorską (łącznie “Treści”), dobór, kompilacja, układ i prezentacja wszelkich materiałów, jak i ogólny wygląd Strony internetowej są chronione prawem autorskim Enterprise Holdings, Inc. (“EHI”) lub Vanguard Trademark Holdings, USA, LLC (“Vanguard”), które obie są spółkami powiązanymi Enterprise Rent-A-Car UK Limited i podlegają ochronie prawnej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Użytkownik może wydrukować kopię Treści z wykorzystaniem swojego komputera wyłącznie do swojego osobistego, niehandlowego, domowego użytku, pod warunkiem, że nie usunie z Treści jakiegokolwiek oznaczenia prawa autorskiego, znaku towarowego lub jakiegokolwiek innego odniesienia do jakiegokolwiek innego prawa majątkowego. Wykorzystywanie Treści do jakichkolwiek innych celów jest ściśle zabronione, chyba, że Użytkownik uzyska Naszą uprzednią, pisemną zgodę. Strona internetowa może również zawierać treści należące do stron trzecich, w tym Naszych reklamodawców. Użytkownik może wykorzystywać takie treści stron trzecich wyłącznie na warunkach określnych przez właściciela danych treści. Wszelkie wnioski o zgodę na przedruk lub wykorzystanie Treści w jakikolwiek inny sposób należy kierować do dyrektora ds. własności intelektualnej Naszej firmy na adres: Intellectual Property Manager, Copyright Reprint Permission, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, USA, bądź drogą elektroniczną na adres: nicadmin@enterprise.com. Nie gwarantujemy, że wykorzystywanie przez Użytkownika materiałów uwzględnianych w Stronie internetowej lub dostępnych za pośrednictwem linków umieszczonych w Stronie internetowej nie narusza praw stron trzecich.

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA AUTORSKIEGO

W razie stwierdzenia przez Państwa, że materiały umieszczone w Stronie internetowej naruszają prawa własności intelektualnej, powinni Państwo skontaktować się z Nami za pośrednictwem dyrektora ds. własności intelektualnej Naszej firmy pod adresem: Intellectual Property Manager, Intellectual Property Questions, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, USA, bądź drogą elektroniczną pod adresem: nicadmin@enterprise.com. Prosimy uwzględnić: (1) podpis elektroniczny lub podpis na piśmie osoby upoważnionej do reprezentowania właściciela prawa autorskiego lub innego prawa majątkowego; (2) opis dzieła objętego ochroną prawnoautorską lub innego materiału chronionego będącego przedmiotem rzekomego naruszenia; (3) opis, gdzie przedmiotowy materiał jest umieszczony w Stronie; (4) adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej; (5) oświadczenie, że działając w dobrej wierze uważa Pan/Pani, że materiał jest wykorzystywany bez zgody właściciela prawa autorskiego lub innego prawa majątkowego, bądź bez zgody jego przedstawiciela, lub niezgodnie z prawem; oraz (6) oświadczenie, że informacje zawarte w Państwa zawiadomieniu są rzetelne, a ponadto, że są Państwo właścicielem tego prawa autorskiego lub tego innego prawa majątkowego, bądź są Państwo upoważnienie  do reprezentowania właściciela takich praw.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

ENTERPRISE, logo “e” logo, WWW.ENTERPRISE.COM, ENTERPRISE.COM, WE’LL PICK YOU UP, ARMS, ECARS, MONTH OR MORE, CORPORATE CLASS, EVERYDAY SALE są częścią rodziny znaków towarowych i znaków usługowych EHI (nie jest to pełny wykaz znaków towarowych i znaków usługowych EHI). Alamo, Alamo Rent A Car, National, National Car Rental, „Drive Happy” oraz wzór flagi należą do rodziny znaków towarowych i usługowych będących własnością firmy Vanguard (nie jest to pełny wykaz znaków towarowych i usługowych firmy Vanguard). Znaki towarowe i znaki usługowe oznaczone symbolem “®” są znakami zastrzeżonymi w amerykańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych oraz w szeregu innych krajów. Pozostałe znaki towarowe i znaki usługowe należące do EHI lub Vanguard mogą być opatrzone symbolami “SM” lub “TM”. Nasze znaki towarowe i znaki usługowe nie mogą być wykorzystywane w odniesieniu do jakichkolwiek produktów lub usług bez Naszej uprzedniej zgody na piśmie. Wszelkie inne marki, znaki towarowe i nazwy nie należące do Nas, a uwzględnione w Stronie stanowią własność swoich prawowitych właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą być powiązani lub stowarzyszeni z Nami lub uznawani przez Nas.

My oraz nasze spółki powiązane dokonaliśmy szeregu zgłoszeń patentowych, zarówno w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, jak i za granicą, obejmujących poszczególne aspekty niniejszej Strony internetowej, a Użytkowników ostrzega się przed kopiowaniem, dostosowywaniem, wykorzystywaniem lub w jakikolwiek inny sposób zapożyczaniem jakiejkolwiek techniki, funkcji lub jakiegokolwiek innego aspektu lub elementu funkcjonowania Strony internetowej, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że takie działanie może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności za naruszenie patentu.

WYKORZYSTYWANIE PRZEDKŁADANYCH INFORMACJI

Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie przez Nas wszelkich uwag, komentarzy informacji lub idei zawartych w jakichkolwiek informacjach, które możemy wysyłać bez wynagrodzenia lub odszkodowania dla Użytkownika oraz bez wskazywania autorstwa Użytkownika, do dowolnego celu, w tym, między innymi, do celów opracowania, wytwarzania lub wprowadzenia do obrotu dowolnego produktu lub dowolnej usługi, bądź do celów opracowania, modyfikacji lub ulepszenia Strony lub jakiegokolwiek innego produktu lub jakiejkolwiek innej usługi.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Niniejsza Strona internetowa zawiera linki do stron internetowych spółek powiązanych z nami oraz innych stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje udostępniane za pośrednictwem takich linków lub za charakterystykę, bezpieczeństwo lub legalność usług udostępnianych za pośrednictwem takich linków.
  2. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek reklamy lub informacje udostępniane przez naszych partnerów lub strony trzecie.
  3. Ponosimy odpowiedzialność za działania umyślne lub rażące zaniedbania.
  4. Ponosimy odpowiedzialność za zwykłe zaniedbania wyłącznie w przypadkach śmierci, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, lub w przypadkach naruszenia istotnych zobowiązań umownych. W przypadkach naruszenia istotnych zobowiązań umownych, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do wartości przewidywanej szkody typowej dla umów tego rodzaju. Istotne zobowiązanie umowne oznacza zobowiązanie, którego wypełnienie stanowi warunek niezbędny do realizacji celu leżącego u podstaw zawarcia umowy, a którego realizacji Użytkownik może oczekiwać zasadnie.
  5. Nie ponosimy odpowiedzialności za przypadki siły wyższej, a w szczególności za niezawinione przerwy w dostępności sieci.
  6. Ponosimy odpowiedzialność za utratę danych wyłącznie wtedy, gdy utraty danych nie można było uniknąć za pośrednictwem odpowiednich środków bezpieczeństwa po stronie użytkownika.
  7. Ograniczenia odpowiedzialność określone powyżej mają również zastosowanie odpowiednio w odniesieniu do naszych pełnomocników i przedstawicieli

SPORY

Warunki korzystania podlegają prawu angielskiemu i są interpretowane zgodnie z tym prawem. Wszelkie powództwa o wyegzekwowanie wykonywania postanowień Warunków korzystania mogą być wnoszone w jurysdykcji Użytkownika lub przed innymi sądami właściwymi do rozpatrywania takich spraw. Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zakazane, Użytkownik zgadza się, żeby wszelkie spory, skargi i powództwa związane bezpośrednio lub pośrednio ze Stroną internetową były rozstrzygane odrębnie. Wszelkie ewentualne skargi lub powództwa Użytkownika w odniesieniu do Strony internetowej należy wnosić w terminie (1) jednego roku od pojawienia się skargi lub powództwa, niezależnie od jakichkolwiek odmiennych przepisów prawa. Platforma internetowego rozwiązywania sporów prowadzona przez Komisję Europejską dostępna jest pod adresem: http://ec.Europa.eu/consumers/odr/. Enterprise nie uczestniczy w procedurze alternatywnego rozwiązywania sporów.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

W razie uznania któregokolwiek z postanowień Warunków korzystania za nieważne lub bezskuteczne, takie postanowienie należy interpretować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a pozostałe postanowienia podlegają nadal wykonaniu. Nagłówki zostały uwzględnione wyłącznie do celów odniesienia i w żaden sposób nie definiują, ograniczają, wyznaczają lub określają zakresu danego działu. Nieegzekwowanie przez Nas któregokolwiek z postanowień Warunków korzystania nie stanowi odstąpienia od egzekwowania wykonywania tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia Warunków korzystania. Warunki korzystania stanowią wyczerpujące porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a Nami w odniesieniu do korzystania przez Użytkownika z Strony internetowej.

DANE DO KONTAKTU

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Warunków korzystania lub funkcjonowania Strony internetowej prosimy skontaktować się z Nami za pośrednictwem: nicadmin@erac.com