Ogólne Warunki Najmu w Polsce

 

Car Hire Poland Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńskiej 10, 01-378 Warszawa, o numerze NIP 5862307101, kapitał zakładowy 20.800 zł, zarejestrowanej pod numerem 0000621021 w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowy w Gdańsku, o numerze REGON: 364593653,  licencjobiorca Enterprise Rent-A-Car na terenie Polski, zwany w treści Enterprise, wynajmuje Najemcy, którego dane widnieją na umowie najmu, samochód określony w postanowieniach umowy najmu na zasadach określonych w tej umowie najmu oraz niniejszych Ogólnych Warunkach Najmu w Polsce, które Najemca przyjmuje i zobowiązuje się przestrzegać.

Wynajmowany pojazd dostarczany jest Najemcy z pełnym zbiornikiem, czysty, sprawny technicznie i użytkowo, posiadając kompletne wyposażenie, aktualne badania techniczne a także ubezpieczony co najmniej w zakresie ubezpieczenia OC.

 

1.        Opłaty

 

1.1.   Opłaty za najem

 

Najemca zobowiązuje się do zapłaty czynszu najmu oraz pokrycia wszelkich opłat przedstawionych na pierwszej stronie umowy najmu oraz w treści niniejszych Ogólnych Warunków Najmu w Polsce. Wysokość opłaty za najem samochodu określana jest w chwili rozpoczęcia najmu i zależy od zastosowanej taryfy cenowej a także indywidualnych zasad i warunków współpracy, ustalonych na mocy odrębnie zawartych umów współpracy, porozumień itp., obowiązujących Strony w chwili zawarcia niniejszej umowy najmu.

 

Enterprise dokona preautoryzacji na karcie płatniczej wystawionej na Najemcę przed rozpoczęciem najmu w wysokości przewidywanego kosztu najmu, udziału własnego lub depozytu na zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych, depozytu za brakujące paliwo oraz opłaty administracyjnej.

 

Najemca wyraża zgodę na dokonanie dodatkowego obciążenia bez fizycznego użycia karty płatniczej z tytułu zobowiązań powstałych w trakcie trwania umowy najmu a także po jej zakończeniu, tytułem nie objętych opłatą za najem dodatkowych opłat za:

a)           zużyte paliwo – w wysokości 3,69 EUR brutto za każdy litr brakującego paliwa, obejmującego koszt zakupienie brakującego paliwa jak i opłatę za usługę dotankowania, maksymalnie do wysokości depozytu za paliwo wskazanego w umowie,

b)           opłatę administracyjną opisaną w punkcie 1.2. – w wysokości 30 EUR,

c)           udział własny w przypadku utraty pojazdu lub uszkodzenia samochodu objętego Pakietem CDW/TP do wysokości udziału własnego (NWE) wskazanego w umowie,

d)           naprawę uszkodzonego samochodu nie objętego Pakietem CDW/TP – maksymalnie do wysokości szkody.

 

Rachunek okazanej karty płatniczej zostanie obciążony całkowitym kosztem najmu (dopełnienie preautoryzacji) w chwili jego zakończenia, o ile Najemca nie przedstawi innej formy płatności.

Ceny i opłaty są podane w walucie EUR, która przeliczana jest na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym rozpoczęcie najmu. W przypadku płatności kartą płatniczą Enterprise obciąża rachunek tej karty w walucie polskiej, chyba, że Najemca dokona wyboru innej waluty transakcji dla płatności.

W przypadku wystąpienia zaległości płatniczych będą naliczane odsetki ustawowe według obowiązujących przepisów prawa.

Strony w odrębnej umowie regulującej warunki współpracy mogą określić, odmiennie niż w pkt. 1.1-1.4, wzajemne zasady rozliczenia.

 

1.2.    Opłata administracyjna

 

W przypadku niezapłaconych opłat parkingowych lub mandatów/opłat za naruszenie przepisów kodeksu drogowego, kodeksu wykroczeń i innych ustaw, regulaminów, zarządzeń obowiązujących w momencie naruszenia, a powstałych w wyniku działania lub zaniechania Najemcy, o których Enterprise zostanie powiadomiony przez władze miejskie, Policję, Inspektorat Transportu Drogowego lub odpowiednie organy ścigania oraz administracji publicznej, także zagraniczne,  Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną wysokości 30 EUR stanowiącą karę umowną za niewywiązanie się z powyższych obowiązków i w konsekwencji konieczność udzielenie informacji o sprawcy zdarzenia powyższym podmiotom.

W przypadku organów, które żądają natychmiastowego uregulowania należności w imieniu sprawcy, Enterprise dokona wpłaty na rachunek danego organu, o ile to będzie prawnie dopuszczalne, a następnie obciąży Najemcę wskazaną w mandacie kwotą.

 

1.3.   Opłata za przedłużenie najmu

 

Najemca zobowiązany jest przesłać mailowo informację o zamiarze przedłużenia najmu najpóźniej ostatniego dnia obecnego okresu najmu. Po uzyskaniu zgody Enterprise, Najemca zostanie obciążony opłatą za najem wg cennika obowiązującego przy zawarciu umowy. Brak możliwości obciążenia karty Najemcy opłatą za przedłużony okres najmu powoduje, że najem nie zostanie przedłużony, o czym Enterprise niezwłocznie powiadomi Najemcę.

 

W przypadku przedłużenia najmu bez wcześniejszego poinformowania Enterprise, Najemca zostanie obciążony kwotą w wysokości 2 krotności stawki dziennej zakontraktowanej w umowie za każdy dzień samowolnie przedłużonego najmu. W przypadku najmu, którego Stroną jest konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, dla której jednak umowa ta nie posiada charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej wysokość tej stawki obciążenia wynosi 100% stawki dziennej zakontraktowanej w umowie za każdy dzień samowolnie przedłużonego najmu.

 

1.4.   Dodatkowe opłaty

 

Najemca może za opłatą skorzystać z dodatkowo oferowanego wyposażenia bądź usług zgodnie z poniższym cennikiem:

a)     nawigacja samochodowa (GPS) – 13 EUR netto za dzień, nie więcej niż 91 EUR za wynajem,

b)     fotelik dziecięcy – 8,45 EUR netto za dzień, nie więcej niż 59,15 EUR za wynajem,

c)      podstawka dla dziecka – 8,45 EUR netto za dzień, nie więcej niż 59,15 EUR za wynajem,

d)     dodatkowy kierowca – 5,20  EUR netto za dzień,

e)       wyjazd za granicę – 75 EUR netto,

f)     podstawienie/odbiór samochodu – 30 EUR za pierwsze 20 km od najbliższego biura Enterprise, powyżej 20 km 0,75 EUR netto za kilometr; opłata liczona jest w obie strony,

g)     młody kierowca – 6,5 EUR netto za dzień.

 

2.      Najem i zwrot samochodu

 

2.1.   Okres najmu

 

Czas trwania najmu określa umowa najmu. Naliczany jest on w oparciu o okresy 24-godzinne i rozpoczyna się w chwili udostępnienia samochodu Najemcy. Umowa najmu może być sporządzona maksymalnie na okres 30 dni.

Przedłużenie czasu najmu wymaga zgody Enterprise. Zgoda może być wyrażona w formie pisemnej lub dokumentowej (wiadomość email).

Przedłużenie za zgodą Enterprise najmu powyżej 59 minut powoduje naliczenie opłaty co najmniej za następną dobę wg cennika obowiązującego przy zawarciu umowy. 

Samowolne przedłużenie najmu powyżej 59 minut bez uzyskania zgody Enterprise powoduje brak ochrony z tytułu polisy Autocasco oraz naliczenie opłaty wskazanej w punkcie 1.3.

Najemca może skrócić okres najmu wskazany w umowie najmu, jednakże w takim przypadku Enterprise zastrzega sobie prawo do rekalkulacji stawek czynszu z uwzględnieniem skróconego okresu najmu.

Enterprise może wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając stosowne oświadczenie o wypowiedzeniu w formie pisemnej lub dokumentowej, w tym na podany przez Najemcę adres email lub numer telefonu, żądając jednocześnie niezwłocznego zwrotu pojazdu, gdy:

a)     Najemca korzysta z pojazdu w sposób sprzeczny z umową najmu, w tym niniejszymi Ogólnymi Warunkami Najmu w Polsce, lub z przeznaczeniem pojazdu;

b)     Najemca zaniedbuje pojazd do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie jego wartości;

c)      Najemca udostępnia pojazd osobom trzecim bez wymaganej zgody Enterprise;

d)     Najemca udostępnia pojazd osobom nie spełniającym określonych przez Enterprise warunków w zakresie minimalnego wieku kierowcy dla danej grupy samochodów;

e)     Najemca podał nieprawdziwe dane w trakcie zawierania umowy najmu lub korzystania z samochodu;

f)       z okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie dokonania kradzieży lub przywłaszczenia samochodu w związku z zawarciem umowy najmu;

g)                 Najemca nie dokonał płatności w ustalonym terminie.

W przypadku, gdy Najemca nie zwraca pojazdu w terminie wyznaczonym w wypowiedzeniu, Enterprise może odebrać pojazd na koszt Najemcy.

 

2.2.   Zwrot samochodu

 

Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu w punkcie i godzinach otwarcia Enterprise lub w innym miejscu i czasie określonym w umowie najmu. Samochód musi być zwrócony z kompletem dokumentów, wyposażenia i kluczykiem/kartą. Najemca może zwrócić wynajęty samochód tylko pracownikowi legitymującemu się identyfikatorem oznakowanym logo Enterprise. Dopuszczalne jest zwrócenie kompletu dokumentów wraz z kluczykiem/kartą do skrzynki oznaczonej napisem KEY BOX znajdującej się w punkcie Enterprise. W sytuacjach wyjątkowych i za zgodą Enterprise kluczyk/karta i dokumenty wynajętego samochodu mogą być zwrócone w recepcji hotelowej.

 

Wynajęty samochód dostarczany jest Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa. Przed zwrotem Najemca zobowiązany jest do uzupełnienia paliwa do poziomu z chwili wydania odpowiednim dla danego samochodu typem paliwa. W przypadku zatankowania niewłaściwego rodzaju paliwa, co jest niezgodne z zasadami prawidłowego użytkowania samochodu, Najemca zostanie obciążony do pełnej wartości naprawy zgodnie z ekspertyzą autoryzowanego serwisu naprawczego. Jeżeli samochód zostanie zwrócony z niepełnym zbiornikiem, Najemca zostanie obciążony opłatą za zużyte paliwo (obejmującej koszt brakującego paliwa oraz koszt usługi dotankowania) według stawki 3,69 EUR brutto za każdy litr.


Integralną część umowy najmu stanowią formularze „Protokół Wydania” i „Protokół Zwrotu”,  na których widnieją podpisy Najemcy (lub jego przedstawiciela) oraz przedstawiciela Enterprise składane w chwili wynajęcia i zwrotu samochodu. Wszelkie uszkodzenia pojazdu, z zastrzeżeniem wad ukrytych niemożliwych do stwierdzenia w chwili wynajęcia lub zwrotu, jak i uwagi Najemcy dotyczące widocznego stanu pojazdu muszą być naniesione przez przedstawiciela Enterprise na formularze „Protokół Wydania” oraz „Protokół Zwrotu” i zaakceptowane przez Najemcę - Najemca jest zobowiązany do zatwierdzenia tego stanu podpisem na Protokole. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze pojazdu lub podpisania „Protokołu Zwrotu” albo jest nieobecny przy zwrocie pojazdu, Enterprise może dokonać odbioru pojazdu jednostronnie, podpisując „Protokół Zwrotu” i wskazując w miarę możliwości przyczyny braku podpisu Najemcy.

 

2.3.   Zwrot samochodu poza godzinami pracy biura

 

Jeżeli Najemca oddaje samochód poza godzinami pracy Enterprise wówczas Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody w pojeździe, do których doszło z jego winy aż do momentu sprawdzenia samochodu przez przedstawiciela Enterprise w ciągu następnego dnia roboczego.

Najemca musi pozostawić wynajęty samochód na parkingu wskazanym przez Enterprise. Jeżeli punkt wynajmu wyposażony jest w tzw. „skrzynkę zwrotu samochodu – KEY BOX”, wówczas Najemca musi w niej pozostawić kluczyk/kartę i dokumenty samochodu oraz bilet wjazdu na parking (jeżeli posiada). Pozostawienie kluczyka/karty i dokumentów w „skrzynce zwrotu samochodu” poza godzinami pracy biura, nie powoduje zakończenia umowy najmu. Odpowiedzialność Najemcy za samochód wygasa w momencie pobrania dokumentów i kluczyka/karty samochodu ze „skrzynki zwrotu samochodu – KEY BOX” oraz sprawdzenia samochodu przez pracownika Enterprise po otwarciu biura w następnym dniu roboczym, co jest jednoznaczne z zakończeniem umowy najmu. Jako datę i godzinę zwrotu przyjmuje się datę i godzinę otwarcia punktu Enterprise następnego dnia po zwrocie lub datę i godzinę znajdującą się na parkingowym bilecie wjazdu. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, chyba, że doszło do nich z przyczyn przez niego niezawinionych.

Zwrot samochodu poza godzinami pracy biura w obecności przedstawiciela Enterprise podlega opłacie w wysokości 36,90 EUR brutto.

 

2.4.   Zwrot samochodu poza punktem Enterprise


Zwrot samochodu poza punktem Enterprise może odbyć się wyłącznie po wcześniejszej akceptacji Enterprise. Jako datę i godzinę zwrotu samochodu poza punktem Enterprise uważa się datę i godzinę podaną przez Najemcę pracownikowi Enterprise. Enterprise jest zobowiązany do odbioru samochodu w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia informacji od Najemcy. Odbiór samochodu zgłoszonego do Enterprise przez Najemcę w soboty, niedziele lub dni świąteczne może nastąpić do godziny 12.00 w pierwszym dniu roboczym. W takiej sytuacji odpowiedzialność pozostaje do tego czasu po stronie Najemcy. W szczególności Najemca wybierając miejsce parkingowe pozostawienia samochodu zobowiązany jest wybrać miejsce parkingowe z należytą starannością, które pozwoli uniknąć szkód parkingowych. Jeżeli Enterprise nie odbierze samochodu do tego czasu, wówczas przejmuje na siebie odpowiedzialność za zwrócony samochód. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, chyba, że doszło do nich z przyczyn przez niego niezawinionych.

Zwrot samochodu w innym Oddziale Enterprise na terenie Polski podlega opłacie w wysokości do 61,50 EUR brutto.

 

3.      Warunki używania samochodu

 

3.1.   Ograniczenia w korzystaniu z samochodu

 

Wynajęty samochód nie może być używany:

a)     przez osobę inną niż Najemca jeżeli osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Enterprise poprzez wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu, na pierwszej stronie umowy najmu. Osoba ta winna posiadać ważne prawo jazdy lub międzynarodowe prawo jazdy, jeżeli jest wymagane na mocy przepisów prawa międzynarodowego, przynajmniej od roku oraz spełniać określone przez Enterprise warunki w zakresie minimalnego wieku dla danej grupy samochodów (ukończony 21 rok życia, a dla pojazdów klasy premium ukończony 25 rok życia),

b)     jeśli Najemca lub inny kierowca samochodu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji,

c)      wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązującym na terenie Polski, lub na terenie któregokolwiek z krajów, w których pojazd będzie użytkowany przez Najemcę, także krajów tranzytowych,

d)     poza granicami Polski bez każdorazowego uzyskania pisemnej zgody Enterprise. Nie zezwala się na wjazd do następujących państw: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii, Kosowa, Mołdawii, Rosji, Serbii, Turcji, Ukrainy; W przypadku wyjazdu przez Najemcę do któregokolwiek z wyżej wymienionych krajów Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 2500 EUR.

e)     w wyścigach, rajdach lub zawodach sportowych,

f)       do nauki jazdy, do komercyjnego przewozu osób lub rzeczy, w tym do przewozu okazjonalnego lub jako taksówki, bez uprzedniej zgody Enterprise,

g)     przez osoby trzecie na podstawie umowy podnajmu lub bezpłatnego użyczenia bez uprzedniej zgody Enterprise,

h)     do uruchamiania lub holowania innych samochodów, przyczep lub innych przedmiotów,

i)       do przewozu substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, jak również toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji,

j)       do przewozu rzeczy z przekroczeniem dopuszczalnej ładowności,

k)      do przewozu rzeczy, które z powodu swego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie samochodu i narazić Enterprise na dodatkowe koszty spowodowane przestojem samochodu,

l)       do przewozu żywych zwierząt (z wyjątkiem zwierząt domowych, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Enterprise),

m)    gdy zamontowany bagażnik na dach i tym podobne urządzenia nie są dostarczone przez Enterprise,

n)     do jazdy po nieutwardzonych drogach lub drogach, których nawierzchnia lub stan mogą spowodować uszkodzenie zawieszenia samochodu, kół, opon.

 

3.2.   Przemieszczanie pojazdu poza granicę RP

 

a)      W przypadku wyjazdu pojazdem poza granicę RP Najemca jest zobowiązany zawiadomić Enterprise o planowanym wyjeździe oraz pozyskać jego zgodę. Powiadomienie Enterprise powinno nastąpić poprzez wysłanie informacji na adres email: customerservice@enterprisecar.pl. W przesłanym zgłoszeniu Najemca powinien przekazać informacje o krajach, do których zmierza, lub przez teren których będzie przejeżdżał, oraz okres w którym to nastąpi. O planowanym wyjeździe Najemca jest zobowiązany poinformować Enterprise z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin. W przypadku planowanego wyjazdu do krajów znajdujących się poza granicami Unii Europejskiej, lub przejazdu przez takie kraje, uzyskanie zgody może być uzależnione od spełnienia przez Najemcę dodatkowych warunków w szczególności związanych z ubezpieczeniem pojazdu, lub ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia. Zgoda na wyjazd poza granice RP zostanie przesłana na wskazany przez najemcę adres email. W przypadku wyjazdu poza granicę RP i niepoinformowaniu Enterprise o wyjeździe, Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 500 EUR.

 

3.3.   Odpowiedzialność Najemcy

 

Najemca podpisując umowę najmu przyjmuje do wiadomości, że będzie odpowiedzialny jako kierowca za jakiekolwiek wykroczenia drogowe jakie zostaną popełnione podczas użytkowania wynajętego samochodu oraz grzywny albo kary, które mogą zostać nałożone w związku z wykroczeniami drogowymi albo innym naruszeniem przepisów ustaw, rozporządzeń, regulaminów, zarządzeń do momentu zdania samochodu, chyba że spowodowane jest to błędem po stronie Enterprise.

Najemca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania za działania i zaniechania osób wymienionych w umowie najmu, jako osoby upoważnione do kierowania pojazdem oraz osób, którym Najemca udostępni pojazd bez zgody Enterprise w zakresie stosunków objętych zawartą umową najmu.

Najemca akceptuje fakt, że Enterprise udostępni Policji lub innym upoważnionym podmiotom dane osobowe Najemcy z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.

W czasie użytkowania samochodu, Najemca zobowiązany jest do rutynowej kontroli wskaźników znajdujących się na desce rozdzielczej oraz poziomu oleju, płynu chłodniczego, świateł oraz ciśnienia powietrza w oponach. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu któregokolwiek z elementów Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zatrzymania samochodu i skontaktowania się z najbliższym punktem Enterprise. Podczas parkowania samochodu nawet na krótką chwilę, Najemca zobowiązany jest każdorazowo do używania wszelkich zabezpieczeń znajdujących się w samochodzie. Pozostawienie dokumentów i/lub kluczyka w samochodzie lub w miejscu ogólnodostępnym, czego skutkiem może być kradzież, jest zabronione i powoduje wyłączenie ochrony z tytułu  Pakietu ograniczającego lub wyłączającego odpowiedzialność od kradzieży.

 

Enterprise jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeżeli wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość zastrzeżonej z tego tytułu kary umownej.

 

 

3.4.   Odpowiedzialność Najemcy

 

W wynajętym pojeździe obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. W przypadku złamania powyższego zakazu Najemca zostanie obciążony opłatą 120 EUR brutto za czyszczenie tapicerki samochodowej.

 

4.      Odpowiedzialność osoby trzeciej

 

Najemca jest zwolniony z odpowiedzialności w przypadku, gdy do uszkodzenia samochodu doszło w wyniku zdarzenia drogowego z wyłącznej winy osoby trzeciej. W takiej sytuacji niezbędnym jest wezwanie Policji na miejsce zdarzenia, niezwłoczne powiadomienie Enterprise oraz wskazanie miejsca zdarzenia. Najemca jest zobowiązany do współpracy z Enterprise oraz ubezpieczycielem w procesie likwidacji szkody.


W przypadku zawinionego niedopełnienia przez Najemcę niezbędnych formalności oraz nie wezwania Policji, Najemca będzie odpowiadał na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Enterprise – niezależnie od tego czy korzysta z wybranego przez siebie Pakietu ograniczającego lub wyłączającego odpowiedzialność.

5.      Uszkodzenia, utrata, kradzież, serwis, przeglądy, naprawy

 

5.1.   Uszkodzenie, urata, kradzież

 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego (tj. najpóźniej w terminie 12 godzin od chwili zdarzenia lub powzięcia przez najemcę informacji o zdarzeniu, chyba że nie będzie to możliwe z przyczyn obiektywnych) poinformować o tym fakcie Enterprise oraz wezwania Policji. Poinformowanie Enterprise o uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży pojazdu nastąpi telefonicznie (numer infolinii wskazany  w umowie najmu), a także mailowo (adres email, customerservice@enterprisecar.pl) Najemca ma obowiązek dostarczenia Enterprise – w terminie 24 godzin od chwili zdarzenia lub powzięcia przez Najemcę informacji o zdarzeniu następujących dokumentów i rzeczy:

a)     prawidłowo wypełnionego druku zgłoszenia szkody udostępnionego przez Enterprise, opisującego prawdziwe okoliczności zdarzenia,

b)     oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby, która faktycznie kierowała pojazdem wraz z oświadczeniem o posiadaniu przez nią uprawnień do prowadzenia pojazdu,

c)     kluczyków lub karty oraz dokumentów pojazdu,

d)     oświadczenia sprawcy szkody, o ile zostało sporządzone zawierające co najmniej dane sprawcy, dane jego ubezpieczyciela wraz z numerem polisy, miejsce i datę zdarzenia, dane pojazdu sprawcy (numer rej., marka model pojazdu).

W przypadku, gdy Najemca z przyczyn obiektywnych nie jest w stanie dostarczyć dokumentów i rzeczy w wyznaczonym powyżej terminie, termin ten (24 godziny) liczy się od chwili ustania tych obiektywnych przyczyn.

W przypadku braku realizacji przez Najemcę któregokolwiek z obowiązków przewidzianych powyżej Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Enterprise kary umownej w wysokości 500 EUR.

 

Enterprise dołoży wszelkich starań, aby wymienić lub naprawić wynajęty samochód. Przy podmianie samochodu muszą być dokonane stosowne zmiany na umowie najmu, zaakceptowane przez obie strony umowy. W granicach przewidzianych przepisami prawa wyłączona jest odpowiedzialność Enterprise za szkody, w tym utracone korzyści, powstałe w związku z koniecznością naprawy lub zamiany pojazdu na rzecz Najemcy, wynikające w szczególności z długości trwania takiej naprawy lub zamiany, jak i brakiem możliwości podstawienia pojazdu takiej samej klasy.

W przypadku uszkodzenia powodującego wyłączenie samochodu z ruchu lub kradzieży samochodu Enterprise dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć Najemcy w ciągu 24 godzin inny samochód w ramach tej samej umowy najmu.

 

5.2.   Pakiety ograniczającego lub wyłączającego odpowiedzialność i dodatkowe opłaty

 

Jeżeli Najemca zaakceptuje warunki Pakietu ograniczającego odpowiedzialność CDW/TP (Collision Damage Waiver & Theft Protection) na umowie najmu, odpowiedzialność Najemcy w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, kradzieży, utraty samochodu lub jego części może być ograniczona do rzeczywistej szkody, maksymalnie do wysokości udziału własnego uwidocznionego na umowie najmu, pod warunkiem, że Najemca nie naruszył warunków najmu określonych w niniejszej umowie. Najemca może uwolnić się od odpowiedzialności jeśli wykaże, że do zdarzenia powodującego szkodę doszło z przyczyn niezawinionych przez niego. Ograniczenie odpowiedzialności w ramach udziału własnego dotyczy pojedynczego zdarzenia wywołującego daną szkodę. Tym samym co do każdego zdarzenia wywołującego szkodę może być naliczany odrębny udział własny w szkodzie.

 

Poprzez akceptację CDW/TP na pierwszej stronie umowy najmu, Najemca zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Jeżeli Najemca nie wykupi Pakietu  CDW/TP, Enterprise ma prawo odmówić zawarcia umowy najmu samochodu. Opłata za ograniczenie odpowiedzialności w ramach Pakietu CDW/TP może być uwzględnione w ustalonej stawce czynszu najmu.

 

 

Jeśli Najemca  rezygnuje z opłaty za Pakiet CDW/TP wówczas w razie jakiegokolwiek uszkodzenia wynajętego samochodu lub jego części oraz w razie kradzieży Najemca jest odpowiedzialny do pełnej wartości wynajętego samochodu. Najemca może uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że do zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, doszło z przyczyn przez niego niezawinionych.

 

Ograniczenie odpowiedzialności w związku z wykupieniem Pakietu CDW/TP nie ma zastosowania w przypadku :

a)     prowadzenia samochodu bez zezwolenia Enterprise,

b)     ucieczki prowadzącego samochód z miejsca wypadku,

c)      złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody,

d)     prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków halucynogennych lub innych nielegalnych substancji, a także innych substancji osłabiających świadomość lub  zdolność reakcji kierującego.

Uruchomienie Pakietu CDW/TP jest niezbędne do skorzystania z poniższych Pakietów ograniczających lub wyłączających odpowiedzialność.

Odpowiedzialność Najemcy może być zniesiona pod warunkiem zaakceptowania przez Najemcę, za dodatkową opłatą wskazaną na pierwszej stronie umowy najmu, jednego z poniższych Pakietów ograniczającego lub wyłączającego odpowiedzialność:

a)     SCDW (Super Collision Damage Waiver), który zwalnia Najemcę z odpowiedzialności finansowej za szkody samochodu, z wyłączeniem szkód wewnątrz pojazdu, szkód powstałych na szybach, oponach i/lub felgach oraz z wyłączeniem jego spalenia i kradzieży,

b)     TWP (Tires and Windows Protection), który zwalnia Najemcę z odpowiedzialności finansowej z tytułu szkód powstałych na szybach, oponach i/lub felgach,

c)      SCDW+ (Super Collision Damage Waiver Plus), który zwalnia Najemcę z odpowiedzialności finansowej za szkody samochodu, z wyłączeniem szkód wewnątrz pojazdu, jego spalenia i kradzieży,

d)     SCDW/TP+ (Super Collision Damage Waiver/Theft Protection Plus), który zwalnia Najemcę
z odpowiedzialności finansowej z tytułu kradzieży oraz szkód samochodu z wyłączeniem szkód wewnątrz pojazdu oraz jego spalenia.

e)     SCDW/TP+ „Bezpieczna Podróż”, który zwalnia Najemcę
z odpowiedzialności finansowej z tytułu kradzieży oraz szkód samochodu z wyłączeniem szkód wewnątrz pojazdu oraz jego spalenia a dodatkowo zapewnia rozszerzony zakres ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (Rozszerzone NNW). Warunkiem skorzystania z Pakietu jest złożenie Deklaracji przystąpienie do ubezpieczenia grupowego na życie oferowanego dla osób wynajmujących pojazdy przez NN Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie, oraz akceptacja pozostałych dokumentów dotyczących warunków ubezpieczenia. Całość dokumentacji dotycząca Rozszerzonego NNW zostanie przesłana do Klienta w odrębnej korespondencji na wskazany przez niego adres email.

f)       CDW/SCDW/TP+( Collision Damage Waiver/Super Collision Damage Waiver/Theft Protection Plus), który zwalnia Najemcę z odpowiedzialności finansowej z tytułu kradzieży oraz szkód samochodu z wyłączeniem szkód wewnątrz pojazdu oraz jego spalenia, bez konieczności odrębnego wykupienia Pakietu CDW/TP,

g)     CDW/SCDW/TP+  „Bezpieczna Podróż”, który zwalnia Najemcę
z odpowiedzialności finansowej z tytułu kradzieży oraz szkód samochodu z wyłączeniem szkód wewnątrz pojazdu oraz jego spalenia, bez konieczności odrębnego wykupienia Pakietu CDW/TP, a dodatkowo zapewnia rozszerzony zakres ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (Rozszerzone NNW). Warunkiem skorzystania z Pakietu jest złożenie Deklaracji przystąpienie do ubezpieczenia grupowego na życie oferowanego dla osób wynajmujących pojazdy przez NN Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, oraz akceptacja pozostałych dokumentów dotyczących warunków ubezpieczenia. Całość dokumentacji dotycząca Rozszerzonego NNW zostanie przesłana do Klienta w odrębnej korespondencji na wskazany przez niego adres email.;

Jeżeli jednak szkoda powstała wskutek lekkomyślności lub rażącego zaniedbania ze strony Najemcy z naruszeniem niniejszych Ogólnych Warunków Najmu w Polsce, ochrona wynikająca z wykupienia dodatkowych Pakietów  nie ma zastosowania, a Najemcy ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa. Dodatkowo Najemca zostanie obciążony kosztami przestoju samochodu, parkingu i ewentualnego dojazdu.

 

W przypadku zagubienia przez Najemcę dokumentów samochodu Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 50 EUR brutto związaną z koniecznością wyrobienia nowych dokumentów. W przypadku zagubienia przez Najemcę tablicy/tablic rejestracyjnych samochodu Najemca zostanie obciążony opłatą w wysokości 100 EUR brutto związaną z koniecznością wyrobienia nowych tablic. Zagubienie kluczyka do samochodu upoważnia Enterprise do obciążenia Najemcy kwotą za dorobienie nowych kluczyków, według wyceny serwisu. Dodatkowo w każdej powyższej sytuacji Najemca zostanie obciążony kosztami przestoju samochodu, parkingu i ewentualnego dojazdu. W sytuacji, gdy Najemca przez przypadek zabierze ze sobą kluczyk wraz z dokumentami również zostanie obciążony kosztami przestoju samochodu, parkingu, ewentualnego dojazdu oraz dostarczenia kluczyka do biura Enterprise. Odpowiedzialność Najemcy zostaje wyłączona w przypadku wykazania, że doszło do zdarzenia z przyczyn niezawinionych przez Najemcę.

Jeżeli Najemca spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku będzie również ponosił odpowiedzialność za wszelkie wynikłe z tego tytułu szkody oraz utracone przez Enterprise korzyści, bez względu na wykupienie któregokolwiek z ww. Pakietów, chyba że powstały one z przyczyn niezawinionych przez Najemcę. Dodatkowo Najemca zostanie obciążony kosztami przestoju samochodu, parkingu i ewentualnego dojazdu.

Jeżeli Najemca przewozi wynajętym samochodem zwierzęta ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe zniszczenia lub uszkodzenia odbiegające od standardowej eksploatacji samochodu. Dodatkowo Najemca zostanie obciążony kosztami przestoju samochodu i parking.

 

5.3.   Awaria, naprawa samochodu

 

Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Enterprise telefonicznie (numer infolinii wskazany w umowie najmu), lub mailowo (adres email: customerservice@enterprisecar.pl) o każdej awarii samochodu powodującej wyłączenie go z ruchu.

Jeżeli samochód opisany w umowie zostanie z jakiegokolwiek powodu wyłączony z ruchu, Enterprise ma prawo zastąpić ten samochód innym alternatywnym o podobnym standardzie, a jeśli alternatywny samochód nie jest dostępny albo nie może być dostarczony, Najemca powinien otrzymać zwrot takiej części kosztów najmu, jaki stanowi niewykorzystana część okresu najmu samochodu.

Najemca nie może pozwolić komukolwiek naprawiać samochodu bez zgody Enterprise. Jeżeli Enterprise wyrazi zgodę, Najemca otrzyma zwrot kosztów naprawy samochodu od Enterprise na podstawie otrzymanego paragonu lub faktury VAT za wykonaną usługę.

 

5.4.   Przegląd samochodu

 

Najemca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić Enterprise konieczność wykonania przeglądu pojazdu. Najemca jest zobowiązany podstawić pojazd do wskazanego przez Enterprise punktu serwisowego, celem dokonania przeglądu okresowego przy wskazaniu licznika kilometrów lub daty określonej w Protokole Wydania zaakceptowanym w chwili wynajmu, a także wskazań komputera pokładowego pojazdu stanowiącego dopuszczalny limit wynikający z wymogów producenta pojazdu.

W razie podstawienia pojazdu do przeglądu, o którym mowa powyżej, przy wskazaniu licznika kilometrów wskazującego przekroczenie limitu określonego w ww. Protokole, lub po wskazanym w tym Protokole terminie, a także po przekroczeniu wskazań komputera pokładowego pojazdu lub braku podstawienia pojazdu do przeglądu Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 500 EUR. Jeśli brak stawienia się Najemcy na wskazany termin, lub stawienie się Najemcy po przekroczonym limicie kilometrów wskazanym w ww. Protokole, po dacie wskazanej w tym Protokole, lub po przekroczeniu wskazań komputera pokładowego pojazdu, będzie skutkowało utratą gwarancji producenta pojazdu, Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 1 500 EUR, chyba że powyższe nastąpiło z powodu siły wyższej.

6.      Dane osobowe

 

6.1.   Administrator danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych Najemcy oraz osób wskazanych przez Najemcę w umowie najmu lub podczas jej wykonywania (np. pracownicy Najemcy) jest Car Hire Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-378), ul. Połczyńska 10 („Administrator” lub „Car Hire”).

2.    W zakresie wskazanym w niniejszej informacji odrębnymi niezależnymi administratorami danych są ponadto:

a)     EAN Data Services UK Ltd.,

b)     Enterprise Holdings, Inc. oraz/lub

c)      pozostali partnerzy z grupy Enterprise Holdings (szczegóły dostępne na https://www.enterprise.co.uk/en/privacy-policy.html)

– wspólnie określeni jako “EHI”.

3.    Administrator zapewnia przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jak również innymi właściwymi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem wytycznych upoważnionych organów.

 

6.2.   Jak skontaktować się z Administratorem?

1.      Car Hire wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IODO”) z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iodo@ehiglobal.pl. Z IODO można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

2.      W razie jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania Danych Osobowych Klienta, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Car Hire.

 

6.3.   Cele przetwarzania danych osobowych

 

1.    Dane osobowe (zwane dalej „Danymi Osobowymi Klienta”) Najemcy – osoby fizycznej („Klient”) oraz osób zatrudnionych przez Najemcę (dalej „Upoważnieni Kierowcy”), które zawierają z Car Hire indywidualne, szczegółowe umowy najmu („Umowa Najmu) będą przetwarzane (i – w zależności od przypadku – ujawniane odbiorcom):

a)   w celu zarządzania i obsługi umowy najmu, w tym komunikacji z Klientem w sprawach związanych z najmem. Car Hire przetwarza Dane Osobowe Klienta w powyższych celach jeżeli jest to uzasadnione (i) realizacją postanowień umowy (np. płatność) albo (ii) jego prawnie uzasadnionym interesem w efektywnym dostarczeniu usług, o ile prawa Klienta lub Upoważnionego Kierowcy przysługujące w zakresie ochrony danych osobowych nie przeważają nad tym interesem;

b)   zweryfikowania danych osobowych, w tym informacji dotyczących płatności i rozliczeń oraz dotyczących uprawnień do prowadzenia pojazdów (w tym Danych Osobowych Klienta), dostarczonych przez Klienta lub Upoważnionego Kierowcę, za pośrednictwem instytucji kredytowych, organów właściwych w sprawach nadawania uprawnień do prowadzenia pojazdów lub rejestracji pojazdów, baz danych lub podmiotów specjalizujących się w działaniach antyfraudowych, a także z wykorzystaniem innych źródeł. Car Hire przetwarza Dane Osobowe Klienta w powyższym celu, jeżeli jest to umotywowane jego prawnie uzasadnionym interesem w przeciwdziałaniu oszustwom, o ile prawa Klienta lub Upoważnionego Kierowcy przysługujące w zakresie ochrony danych osobowych nie przeważają nad tym interesem;

c)    dostarczenia ubezpieczycielom szczegółów (w tym Danych Osobowych Klienta) dotyczących wypadków, w których uczestniczył Klient lub Upoważniony Kierowca. – w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów polegających na ustaleniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń;

d)   przekazania Danych Osobowych Klientów organom właściwym w sprawach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa ruchu drogowego w czasie trwania umowy najmu – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa;

e)   przekazania Danych Osobowych Klienta właściwym organom podatkowym, instytucjom kredytowym, podmiotom specjalizującym się w egzekucji należności lub innym właściwym podmiotom, o ile jest konieczne w celu (i) realizacji umowy, (ii) zachowania zgodności z prawem (np. prawem podatkowym i księgowym) oraz/lub (ii) realizacji uzasadnionego interesu Car Hire w odzyskaniu ewentualnych wierzytelności;

f)     kierowaniu do Klienta informacji marketingowych (elektronicznie, telefonicznie lub poprzez sms/mms) o podobnych produktach lub usługach, które Administrator uzna za potencjalnie interesujące dla Klienta, jeżeli jest to umotywowane uzasadnionym interesem Administratora, a w stosownych przypadkach, po uzyskaniu w tym zakresie zgody. Zgoda taka może być odwołana w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

g)   monitoringu pojazdów w celu efektywnego zarządzania flotą oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia należącego do Car Hire, co stanowi uzasadniony interes administratora danych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

h)   w celu umożliwienia Klientowi skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej oferowanej na podstawie Grupowej Umowy Ubezpieczenia zawartej pomiędzy Administratorem a Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, obsługi Grupowej Umowy Ubezpieczenia w związku z przystąpieniem Klienta do ubezpieczenia, rozliczenia składki ubezpieczeniowej z tytułu tej umowy oraz ewentualnego dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji obowiązków Administratora jako ubezpieczającego, wynikających z Grupowej Umowy Ubezpieczenia, a także na obronie interesów gospodarczych Administratora.

2.        Car Hire udostępni Dane Osobowe Klienta do EHI, jako odrębnemu i niezależnemu administratorowi w następujących celach:

a)     w celu zarządzania i obsługi umowy najmu, w tym komunikacji z Klientem w sprawach związanych z najmem, jeżeli jest to umotywowane jego uzasadnionym interesem w efektywnym dostarczeniu usług, o ile prawa Klienta lub Upoważnionego Kierowcy przysługujące w zakresie ochrony danych osobowych nie przeważają nad tym interesem;

b)     przechowywania Danych Osobowych Klienta, dotyczących zdarzenia mającego związek z relacjami Klienta lub Upoważnionego Kierowcy z EFI, w przypadku uznania, że powoduje ono ryzyko dla przyszłych umów najmu zawieranych z Klientem lub Upoważnionym Kierowcą. EHI przetwarza Dane Osobowe Klienta w powyższym celu, jeżeli jest to umotywowane prawnie uzasadnionym interesem EHI polegającym na ochronie swoich pracowników, innych klientów, ogółu społeczeństwa oraz majątku EHI przed ryzykiem dla bezpieczeństwa lub ryzykiem finansowym uzasadnionym wcześniejszym zachowaniem Klienta, o ile prawa Klienta lub Upoważnionego Kierowcy przysługujące w zakresie ochrony danych osobowych nie przeważają nad tym interesem;

c)      przetwarzania Danych Osobowych Klienta w celu przeprowadzenia telefonicznych ankiet badających poziom satysfakcji klienta. EHI przetwarza Dane Osobowe Klienta w powyższym celu jeżeli jest to umotywowane uzasadnionym interesem w zapewnieniu satysfakcji klientów podczas korzystania z usług EHI, o ile prawa Klienta lub Upoważnionego Kierowcy przysługujące w zakresie ochrony danych osobowych nie przeważają nad tym interesem;

d)     tworzenia statystyk i analiz dotyczących użycia przez Klienta lub Upoważnionego Kierowcy produktów i usług EHI, w tym statystyk stworzonych na podstawie zanonimizowanych danych, które zapewniają Klientowi i innym klientom w przyszłości lepszy poziom obsługi klienta, produktów, właściwości oraz funkcjonalności. EHI przetwarza Dane Osobowe Klienta w powyższym celu jeżeli jest to umotywowane uzasadnionym interesem w uzyskiwaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług EHI, o ile prawa Klienta lub Upoważnionego Kierowcy przysługujące w zakresie ochrony danych osobowych nie przeważają nad tym interesem.

3.      W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia na podstawie Grupowej Umowy Ubezpieczenia zawartej pomiędzy Administratorem a Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Pani/Pana dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, numer PESEL albo datę urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, podane przez Panią/Pana informacje o osobach uposażonych, okres objęcia ochroną ubezpieczeniową, identyfikator umowy ubezpieczenia, wybrany wariant ubezpieczenia oraz informacje o rozliczeniach składek ubezpieczeniowych, zostaną udostępnione przez Administratora do Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu obsługi Grupowej Umowy Ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu objęcia Pani/Pana ochroną ubezpieczeniową na podstawie Grupowej Umowy Ubezpieczenia, obsłudze Grupowej Umowy Ubezpieczenia w związku z realizacją obowiązków Administratora jako ubezpieczającego oraz rozliczeniu składki ubezpieczeniowej.

 

 

6.4.    Dane osobowe pełnomocników Klienta oraz osób zatrudnionych przez Klienta

 

1.        Administrator przetwarza dane osobowe pełnomocników działających na rzecz i w imieniu Klienta, jak również dane osobowe osób zatrudnionych przez Klienta, wskazane przez Klienta w Umowie Najmu celem jej wykonania.

2.        Dane osobowe będą przetwarzane w celu należytego i sprawnego wykonania Umowy Najmu – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes zarówno Administratora, jak i Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości należytego wykonywania umowy oraz zapewnienie bieżącego kontaktu z Klientem.

3.        W pozostałym zakresie, informacje zawarte w niniejszej informacji stosuje się odpowiednio do pełnomocników Klienta oraz do osób zatrudnionych przez Klienta.

 

6.5.   Odbiorcy danych osobowych

 

1.        Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być w szczególności następujące rodzaje podmiotów: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora związane z niezbędnością realizacji umowy zawartej z Najemcą; podmioty należące do Grupy Enterprise Holdings (pełna lista podmiotów należących do Grupy Enterprise Holdings znajduje się na stronie: https://privacy.ehi.com/pl-pl/home.html), podmioty należące do grupy kapitałowej Administratora, w szczególności 99rent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; dostawcy systemów informatycznych i usług IT, w tym usług serwisowych i utrzymaniowych; podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, finansowe, rachunkowe; podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, a także usługi przewozu; podmioty świadczące usługi bankowe; podmioty świadczące usługi prawne i windykacyjne; podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów; podmioty świadczące usługi ochrony mienia, podmioty zapewniające narzędzia do monitoringu pojazdów.

 

6.6.   Okres przetwarzania danych osobowych

 

1.       EHI i Car Hire przechowują Dane Osobowe Klienta przez następujący okres:

 

Car Hire

EHI

Cele marketingowe

Dane marketingowe, jak np. subskrypcje e-mail oraz udział w programach lojalnościowych są przetwarzane do czasu wycofania Państwa zgody.

 

Dan związane z cookies i innymi identyfikatorami przetwarzane są przez okres do trzech lat. Informacje marketingowe, jak np. subskrypcje e-mail oraz udział w programach lojalnościowych są przetwarzane przez okres do 7 lat od czasu ostatniej interakcji podmiotu danych z EHI.

 

Transakcje związane z najmem

 

Dane związane z umową najmu są przetwarzane przez okres do 6 lat od daty najmu. Dowody zapłaty są przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym transakcja została dokonana.

 

 

Dane związane z Państwa umową najmu są przetwarzane przez okres do 6 lat od daty najmu, zależnie od innych lokalnych wymogów. Dane o płatnościach przetwarzane są przez 2 lata od daty transakcji (zależnie od lokalizacji najmu)

Kwestie związane z obsługą klienta

Ogólne zapytania dotyczące usług przechowywane są przez okres roku, chyba wniesiona została skarga lub zgłoszone roszczenie; w takim wypadku dane związane ze skargą lub roszczeniem przechowywane są przez okres 6 lat.

Ogólne zapytania dotyczące usług przechowywane są przez okres 3 lat, chyba wniesiona została skarga lub zgłoszone roszczenie, w takim wypadku dane związane ze skargą lub roszczeniem przechowywane są przez 3 lata.

Spory

Dane związane z postępowaniami sądowymi przechowywane są przez czas trwania postępowania oraz przez okres 6 lat od zakończenia postępowania.

Jeżeli EHI jest stroną procesu sądowego lub postępowania prowadzonego przez właściwe organy ścigania lub organy nadzorcze, dane są przechowywane przez czas trwania takiego postępowania i przez okres 5 lat od jego zakończenia. Jeżeli zawarta ugoda przewiduje przechowywanie danych przez czas dłuższy, dane są przechowywane przez okres konieczny do realizacji ugody. W razie przekazywania danych do właściwych organów, przechowywana jest wzmianka o takim przekazaniu przez okres roku od zakończenia postępowania.

Monitoring pojazdów

Dane telematyczne przetwarzane w celu efektywnego zarządzania flotą oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa floty są przechowywane przez czas 14 dni od daty zakończenia najmu pojazdu lub do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 

Nie dotyczy

 

6.7.   Transfer danych osobowych do państw trzecich

 

1.        W przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie następuje w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub inny mechanizm określony w rozdziale V RODO. Klient lub Upoważniony Kierowca ma prawo do uzyskania kopii standardowych klauzul umownych, ustanawiających odpowiednie zabezpieczenia oraz skróconego opisu stosowanych środków bezpieczeństwa. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: iodo@ehiglobal.pl lub adres korespondencyjny Car Hire, wskazany w pkt 6.1. powyżej.

2.        Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zgodności przekazywania danych przez EHI, a także w przypadkach, gdy Klient posiada wątpliwości dotyczące prywatności lub korzystania z danych przez EHI, w ocenie Klienta niewystarczająco zaadresowane przez EHI, należy zapoznać się z Polityką Prywatności EHI  w celu uzyskania informacji na temat osoby trzeciej wyznaczonej do rozwiązywania sporów.

 

 

6.8.   Prawa osób fizycznych

 

1.        Klient lub Upoważniony Kierowca ma prawo do:

a)      uzyskania dostępu oraz do przenoszenia danych osobowych (w przypadkach przewidzianych prawem, w powszechnie używanym formacie pozwalającym na komputerowy odczyt);

b)     żądania sprostowania swoich danych osobowych (kiedy są nieprawidłowe lub niekompletne);

c)      żądania usunięcia swoich danych kiedy Car Hire lub EHI utracił uzasadniony interes w ich przetwarzaniu;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e)     w szczególnych przypadkach, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych przez Car Hire lub EHI;

f)       wycofania zgody - w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody; zgodę można wycofać kontaktując się z Car Hire np. pod adresem wskazanym w pkt 6.1. powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

g)       

h)     wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego właściwego w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

 

6.9.   Źródło pochodzenia danych osobowych

 

1.        Najemca może dostarczyć dane osobowe Administratorowi bezpośrednio lub za pośrednictwem współpracujących z Administratorem dostawców systemów rezerwacyjnych lub brokerów (w tym operatorów systemów on-line), którzy dostarczają Administratorowi dane osobowe w zakresie niezbędnym do obsługi żądania i zawarcia umowy najmu (tj. w szczególności: imię, nazwisko, nr rezerwacji, adres e-mail, nr telefonu, szczegóły rezerwacji).

 

6.10.        Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych

 

1.    Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Administratora jest konieczne w celu wykonywania umowy, a brak ich podania będzie skutkował niemożliwością jej zawarcia i wykonania. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

6.11.        Monitoring pojazdów

 

1.      W celu efektywnego zarządzania flotą oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia należącego do Car Hire, w pojazdach mogą być instalowane urządzenia monitorujące sposób korzystania z danego pojazdu. Informacje o monitorowanym pojeździe pochodzą z zamontowanego
w pojeździe urządzenia lokalizacyjnego wyposażonego w odbiornik GPS służący do odczytywania pozycji i modemu GSM z kartą SIM niezbędnego do transmisji danych.

 1. Dane z monitoringu mogą być przekazywane do Administratora, a pozycje pojazdów wizualizowane są na mapie kraju lub świata:
  1. przy każdej zmianie statusu zapłonu
  2. co 1 minutę na włączonym zapłonie
  3. co 30 min na wyłączonym zapłonie
  4. dodatkowo jeżeli pojazd zatrzyma się na włączonym zapłonie na więcej niż 10 min zostanie wygenerowany komunikat o zatrzymaniu pojazdu
  5. dodatkowa informacja po przekroczeniu prędkości, 90km/h dla pojazdów ciężarowych oraz 120 km/h dla osobowych.
 2. Osoby zarządzające flotą po stronie Administratora mogą mieć w szczególności dostęp do:
  1. Aktualnego miejsca lokalizowanych pojazdów.
  2. Prędkości poruszania się pojazdów.
  3. Zużycia paliwa.
  4. Tankowania.
  5. Czasu wystąpienia zdarzenia.
  6. Pozycji geograficznej +/-.
  7. Wartości licznika drogi.

6.12.        Oświadczenie Najemcy

 

1.    Najemca, zapoznając się i akceptując informację o przetwarzaniu danych osobowych poprzez zawarcie umowy najmu, jednocześnie oświadcza, że osoby, których dane osobowe Najemca przekazał Administratorowi w związku z realizacją umowy najmu, zapoznały się z treścią niniejszej informacji oraz że zapewni zapoznanie się z jej treścią także osobom, których dane osobowe Najemca przekaże w tym celu w przyszłości.

 

7.      Odpowiedzialność Enterprise

 

Enterprise jest wyłącznie odpowiedzialny za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z wynajętym samochodem lub jego użytkowaniem, gdy straty lub szkody spowodowane zostały z winy Enterprise. We wszystkich innych przypadkach Enterprise nie ponosi odpowiedzialności.

Enterprise nie odpowiada za kradzież, zniszczenie i utratę wartości użytkowych jakichkolwiek przedmiotów przewożonych lub pozostawionych w samochodzie.

 

8.      Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

 

Enterprise zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wyłącznie tym osobom, które używają samochodu za jego zgodą w sposób zgodny z prawem, umową i ogólnymi warunkami.

Sumy gwarancyjne w przypadku szkód na osobie wynoszą 5 210 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, natomiast w przypadku szkód w mieniu  jest to wartość 1 050 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

 

9.      Reklamacje

 

Reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem umowy najmu przez Enterprise, w tym związane ze stwierdzeniem wad pojazdu ograniczających jego przydatność do umówionego użytku lub uniemożliwiających jego używanie, mogą być złożone np. w formie pisemnej na adres siedziby Enterprise wskazany w niniejszych Ogólnych Warunkach Najmu w Polsce lub w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: customerservice@enterprisecar.pl.

Rekomenduje się wskazanie w reklamacji następujących danych:

a)     imienia i nazwiska zgłaszającego reklamację,

b)     numeru rezerwacji lub numeru umowy,

c)      określenia przedmiotu reklamacji, reklamowanego okresu, nr rejestracyjnego pojazdu,

d)     informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,

e)                 żądania Najemcy,

f)                   danych kontaktowych składającego reklamację, na które może być złożona odpowiedź na reklamację.

Enterprise rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszonej reklamacji. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się otrzymanie przez Najemcę odpowiedzi na reklamację przed upływem tego terminu.

Jeżeli Enterprise odmówi uznania reklamacji lub jeżeli Najemca nie zgadza się na załatwienie reklamacji w sposób proponowany przez Enterprise, Najemca ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń, w szczególności może się zwrócić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów lub złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, strona internetowa: http://wiih.org.pl/index.php)

Zgodnie z treścią art. 38 pkt 12 oraz art. 38a ustaw o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 287 ze zm.) Najemcy będącemu konsumentem, oraz Najemcy będącemu osobą fizyczną zawierającą umowę najmu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, dla której jednak umowa ta nie posiada charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy najmu pojazdu, lub przedłużenia umowy najmu pojazdu w związku z jej zawarciem na odległość lub poza lokalem Enterprise.

 

10.   Siedziba i właściwość sądu

 

Do umów najmu stosuje się przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawarciem i obowiązywaniem umowy najmu, Strony będą rozwiązywać w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, Strony poddadzą je rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Enterprise, z wyłączeniem spraw, w których stroną jest konsument lub Najemca będący osobą fizyczną zawierającą umowę najmu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, dla której jednak umowa ta nie posiada charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej – w tych przypadkach właściwość miejscową sądu ustala się wg. obowiązujących przepisów prawa.