Ogólne Warunki Najmu w Polsce

 

Car Hire Poland Spółka z o. o. z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańskiej 39/3, 81-391 Gdynia, o numerze NIP 5862307101, zarejestrowanej pod numerem 0000621021 w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowy w Gdańsku, o numerze REGON: 364593653,  licencjobiorca Enterprise Rent-A-Car na terenie Polski, zwany w treści Enterprise, wynajmuje Najemcy, którego podpis widnieje na umowie najmu, samochód określony w postanowieniach niniejszej umowy najmu, które Najemca przyjmuje i zobowiązuje się przestrzegać.

1.      Opłaty

 

1.1.  Opłaty za najem

 

Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat przedstawionych na pierwszej stronie umowy najmu. Wysokość opłaty za najem samochodu określana jest w chwili rozpoczęcia najmu i zależy od zastosowanej taryfy cenowej a także indywidualnych zasad i warunków współpracy, ustalonych na mocy odrębnie zawartych umów współpracy, porozumień itp., obowiązujących Strony w chwili zawarcia niniejszej umowy najmu.

Enterprise dokona preautoryzacji na karcie płatniczej wystawionej na nazwisko Najemcy przed rozpoczęciem najmu w wysokości przewidywanego kosztu najmu, udziału własnego, depozytu za brakujące paliwo oraz opłaty administracyjnej.

Najemca wyraża zgodę na dokonanie dodatkowego obciążenia bez fizycznego użycia karty płatniczej z tytułu zobowiązań powstałych w trakcie trwania Umowy a także po jej zakończeniu, tytułem nie objętych opłatą za najem dodatkowych opłat za:

a)         zużyte paliwo – w wysokości 2,46 EUR brutto za litr brakującego paliwa, maksymalnie do wysokości depozytu za paliwo wskazanego w umowie,

b)         opłatę administracyjną opisaną w punkcie 1.2. – w wysokości 30 EUR,

c)         udział własny w przypadku utraty pojazdu lub uszkodzenia samochodu objętego ubezpieczeniem CDW/TP do wysokości udziału własnego (NWE) wskazanego w umowie,

d)         naprawę uszkodzonego samochodu nie objętego ubezpieczeniem CDW/TP – maksymalnie do wysokości szkody.

Rachunek okazanej karty płatniczej zostanie obciążony całkowitym kosztem najmu (dopełnienie preautoryzacji) w chwili jego zakończenia, o ile Najemca nie przedstawi innej formy płatności.

Ceny i opłaty są podane w walucie EUR, która przeliczana jest na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym rozpoczęcie najmu. W przypadku płatności kartą płatniczą Enterprise obciąża rachunek tej karty w walucie polskiej, chyba, że Najemca dokona wyboru innej waluty transakcji dla płatności.

W przypadku wystąpienia zaległości płatniczych będą naliczane odsetki ustawowe według obowiązujących przepisów prawa.

1.2.   Opłata administracyjna

W przypadku niezapłaconych opłat parkingowych lub mandatów/opłat za naruszenie przepisów kodeksu drogowego, kodeksu wykroczeń i innych ustaw, regulaminów, zarządzeń obowiązujących w momencie naruszenia, a powstałych w wyniku działania lub zaniechania Najemcy, o których Enterprise zostanie powiadomiony przez władze miejskie, Policję, Inspektorat Transportu Drogowego lub odpowiednie organy ścigania oraz administracji publicznej, także zagraniczne,  Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 30 EUR brutto za udzielenie informacji o sprawcy zdarzenia powyższym podmiotom.

W przypadku organów, które żądają natychmiastowego uregulowania należności w imieniu sprawcy, Enterprise dokona wpłaty na rachunek danego organu i następnie obciąży Najemcę wskazaną w mandacie kwotą.

1.3.   Opłata za przedłużenie najmu

Najemca zobowiązany jest przesłać drogą mail’ową informację o zamiarze przedłużenia najmu. Po uzyskaniu zgody Enterprise, Najemca zostanie obciążony opłatą za najem wg cennika obowiązującego przy zawarciu umowy.

W przypadku przedłużenia najmu bez wcześniejszego poinformowania Enterprise, Najemca zostanie obciążony kwotą w wysokości 1,5 stawki dziennej zakontraktowanej w umowie.

1.4.   Dodatkowe opłaty

 

Najemca może za opłatą skorzystać z dodatkowo oferowanego wyposażenia bądź usług zgodnie z poniższym cennikiem:

 • nawigacja samochodowa (GPS) – 10 EUR netto za dzień, nie więcej niż 70 EUR za wynajem,
 • fotelik dziecięcy – 6,50 EUR netto za dzień, nie więcej niż 48,78 EUR za wynajem,
 • podstawka dla dziecka – 4,07 EUR netto za dzień, nie więcej niż 36,59 EUR za wynajem,
 • łańcuchy śniegowe – 7 EUR netto za dzień, nie więcej niż 70 EUR za wynajem,
 • dodatkowy kierowca – 4 EUR netto za dzień,
 • wyjazd za granicę – 50 EUR netto,
 • podstawienie/odbiór samochodu – do 20 km od najbliższego biura za darmo, powyżej 20 km 0,51 EUR netto za kilometr; opłata liczona jest w obie strony,
 • młody kierowca – 5 EUR netto za dzień.

2. Najem i zwrot samochodu

Wynajęty samochód dostarczany jest Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa. Najemca uzupełnia paliwo odpowiednim dla danego samochodu typem paliwa. W przypadku zatankowania niewłaściwego rodzaju paliwa, co jest niezgodne z zasadami prawidłowego użytkowania samochodu, Najemca zostanie obciążony do pełnej wartości naprawy zgodnie z ekspertyzą autoryzowanego serwisu naprawczego. Jeżeli samochód zostanie zwrócony z niepełnym zbiornikiem, Najemca zostanie obciążony kosztem brakującego paliwa według stawki 2,46 EUR brutto za litr.

Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu w punkcie i godzinach otwarcia Enterprise lub w innym miejscu i czasie określonym w umowie najmu. Samochód musi być zwrócony z kompletem dokumentów i kluczykiem. Najemca może zwrócić wynajęty samochód tylko pracownikowi legitymującemu się identyfikatorem oznakowanym logo Enterprise. Dopuszczalne jest zwrócenie kompletu dokumentów wraz z kluczykiem do skrzynki oznaczonej napisem KEY BOX znajdującej się w punkcie Enterprise. W sytuacjach wyjątkowych i za zgodą Enterprise kluczyk i dokumenty wynajętego samochodu mogą być zwrócone w recepcji hotelowej.

 
Czas trwania najmu naliczany jest w oparciu o okresy 24-godzinne i rozpoczyna się w chwili udostępnienia samochodu Najemcy. Przedłużenie najmu powyżej 59 minut powoduje naliczenie opłaty za następną dobę wg cennika obowiązującego przy zawarciu umowy. Umowa najmu może być sporządzona maksymalnie na okres 30 dni. Przedłużenie czasu najmu wymaga pisemnej zgody Enterprise.

Samowolne przedłużenie najmu bez uzyskania zgody Enterprise, powoduje brak ochrony z tytułu polisy Autocasco.

Integralną część tej umowy stanowi formularz „Protokół zdawczo - odbiorczy”,  na którym widnieją podpisy Najemcy oraz przedstawiciela Enterprise, które składane są w chwili wynajęcia i zwrotu samochodu. Wszelkie uszkodzenia muszą być naniesione przez przedstawiciela Enterprise na formularz „Protokół zdawczo - odbiorczy” i zaakceptowane przez Najemcę.

2.1. Zwrot samochodu poza godzinami pracy biura

Jeżeli Najemca oddaje samochód poza godzinami pracy Enterprise wówczas Najemca jest odpowiedzialny  za wszelkie szkody w pojeździe, do których doszło z jego winy aż do momentu sprawdzenia samochodu przez przedstawiciela Enterprise w ciągu następnego dnia roboczego.

Najemca musi pozostawić wynajęty samochód na parkingu wskazanym przez Enterprise. Jeżeli punkt wynajmu wyposażony jest w tzw. „skrzynkę zwrotu samochodu – KEY BOX”, wówczas Najemca musi w niej pozostawić kluczyk i dokumenty samochodu oraz bilet wjazdu na parking (jeżeli posiada). Pozostawienie kluczyka i dokumentów w „skrzynce zwrotu samochodu” poza godzinami pracy biura, nie powoduje zakończenia umowy najmu. Odpowiedzialność Najemcy za wygasa w momencie pobrania dokumentów i kluczyka samochodu ze „skrzynki zwrotu samochodu” oraz sprawdzenia samochodu przez pracownika Enterprise po otwarciu biura w następnym dniu roboczym, co jest jednoznaczne z zakończeniem umowy najmu. Jako datę i godzinę zwrotu przyjmuje się datę i godzinę otwarcia punktu Enterprise następnego dnia po zwrocie lub datę i godzinę znajdującą się na parkingowym bilecie wjazdu. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, chyba, że doszło do nich z przyczyn przez niego niezawinionych.

Zwrot samochodu poza godzinami pracy biura w obecności przedstawiciela Enterprise podlega opłacie w wysokości 36,90 EUR brutto.

 

2.2. Zwrot samochodu poza punktem Enterprise


Zwrot samochodu poza punktem Enterprise może odbyć się wyłącznie po wcześniejszej akceptacji Enterprise. Jako datę i godzinę zwrotu samochodu poza punktem Enterprise uważa się datę i godzinę podaną przez Najemcę pracownikowi Enterprise. Enterprise jest zobowiązany do odbioru samochodu w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia informacji od Najemcy. Odbiór samochodu zgłoszonego do Enterprise przez Najemcę w soboty, niedziele lub dni świąteczne może nastąpić do godziny 12.00 w pierwszym dniu roboczym. W takiej sytuacji odpowiedzialność pozostaje do tego czasu po stronie Najemcy. W szczególności Najemca wybierając miejsce parkingowe pozostawienia samochodu zobowiązany jest wybrać miejsce parkingowe z należytą starannością, które pozwoli uniknąć szkód parkingowych. Jeżeli Enterprise nie odbierze samochodu do tego czasu, wówczas przejmuje na siebie odpowiedzialność za zwrócony samochód. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, chyba, że doszło do nich z przyczyn przez niego niezawinionych.

Zwrot samochodu w innym Oddziale Enterprise na terenie Polski podlega opłacie w wysokości 61,50 EUR brutto.

3. Warunki używania samochodu

 

3.1. Wynajęty samochód nie może być używany:

 

a.  przez osobę inną niż Najemca jeżeli osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Enterprise poprzez wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu, na pierwszej stronie umowy najmu. Osoba ta winna posiadać ważne prawo jazdy lub międzynarodowe prawo jazdy, jeżeli jest wymagane na mocy przepisów prawa międzynarodowego, przynajmniej od roku oraz spełniać określone przez Enterprise warunki w zakresie minimalnego wieku dla danej grupy samochodów,

b. jeśli Najemca lub inny kierowca samochodu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji,
c. wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązującym na terenie Polski,

d. poza granicami Polski bez każdorazowego uzyskania pisemnej zgody Enterprise. Nie zezwala się na wjazd do następujących państw: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii, Kosowa, Mołdawii, Rosji, Serbii, Turcji, Ukrainy;

e. w wyścigach, rajdach lub zawodach sportowych,

f. do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu bez zgody Enterprise,

g. do holowania innych samochodów, przyczep lub innych przedmiotów,

h. do przewozu substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, jak również toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji,

i. do przewozu rzeczy, które z powodu swego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie samochodu i narazić Enterprise na dodatkowe koszty spowodowane przestojem samochodu,

j.  do przewozu żywych zwierząt (z wyjątkiem zwierząt domowych, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Enterprise),

k. gdy zamontowany bagażnik na dach i tym podobne urządzenia nie są dostarczone przez Enterprise,

l. do jazdy po nieutwardzonych drogach lub drogach, których nawierzchnia lub stan mogą spowodować uszkodzenie zawieszenia samochodu, kół, opon.

 

3.2. Odpowiedzialność Najemcy

Najemca podpisując umowę najmu przyjmuje do wiadomości, że będzie odpowiedzialny jako kierowca za jakiekolwiek wykroczenia drogowe jakie zostaną popełnione podczas użytkowania wynajętego samochodu oraz grzywny albo kary, które mogą zostać nałożone w związku z wykroczeniami drogowymi albo innym naruszeniem przepisów ustaw, rozporządzeń, regulaminów, zarządzeń do momentu zdania samochodu, chyba że spowodowane jest to błędem po stronie Enterprise.

Najemca akceptuje fakt, że Enterprise udostępni Policji lub innym upoważnionym podmiotom dane osobowe Najemcy z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

W czasie użytkowania samochodu, Najemca zobowiązany jest do rutynowej kontroli wskaźników znajdujących się na desce rozdzielczej oraz poziomu oleju, płynu chłodniczego oraz ciśnienia powietrza w oponach. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu któregokolwiek z elementów Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zatrzymania samochodu i skontaktowania się z najbliższym punktem Enterprise. Podczas parkowania samochodu nawet na krótką chwilę, Najemca zobowiązany jest każdorazowo do używania wszelkich zabezpieczeń znajdujących się w samochodzie. Pozostawienie dokumentów i/lub kluczyka w samochodzie, czego skutkiem może być kradzież jest zabronione i powoduje nieważność ubezpieczenia od kradzieży samochodu.

3.3. Odpowiedzialność Najemcy

W wynajętym pojeździe obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. W przypadku złamania powyższego zakazu Najemca zostanie obciążony kwotą 120 EUR za czyszczenie tapicerki samochodowej.

4. Odpowiedzialność osoby trzeciej

Najemca jest zwolniony z odpowiedzialności w przypadku, gdy do uszkodzenia samochodu doszło w wyniku zdarzenia drogowego z winy osoby trzeciej. W takiej sytuacji niezbędnym jest wezwanie Policji na miejsce zdarzenia, niezwłoczne powiadomienie Enterprise oraz wskazanie miejsca zdarzenia.


W przypadku nie dopełnienia przez Najemcę niezbędnych formalności oraz nie wezwania Policji, Najemca będzie finansowo odpowiadał do wysokości udziału własnego wskazanego na pierwszej stronie umowy najmu.

5. Uszkodzenia, utrata, kradzież

Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Enterprise o każdorazowym uszkodzeniu samochodu oraz przesłania zdjęć uwidaczniających powstałą szkodę w samochodzie.

Jeżeli Najemca zaakceptuje warunki ubezpieczenia Collision Damage Waiver i Theft Protection na umowie najmu, odpowiedzialność Najemcy w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, kradzieży, utraty samochodu lub jego części może być ograniczona do rzeczywistego kosztu naprawy, maksymalnie do wysokości udziału własnego uwidocznionego na umowie najmu (400 EUR, 800 EUR, 1000 EUR, 1400 EUR brutto w zależności od grupy zamówionego samochodu), pod warunkiem, że Najemca nie naruszył warunków najmu określonych w niniejszej umowie. Najemca może uwolnić się od odpowiedzialności jeśli wykaże, że do zdarzenia powodującego szkodę doszło z przyczyn niezawinionych przez niego.

Jeśli Najemca  rezygnuje z opłaty ubezpieczeniowej CDW/TP wówczas w razie jakiegokolwiek uszkodzenia wynajętego samochodu lub jego części oraz w razie kradzieży Najemca jest odpowiedzialny do pełnej wartości wynajętego samochodu. Najemca może uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że do zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, doszło z przyczyn przez niego niezawinionych.

Ubezpieczenie nie pokrywa szkód w przypadku:

 • prowadzenia samochodu bez zezwolenia Enterprise,
 • ucieczki prowadzącego samochód z miejsca wypadku,
 • złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody,
 • prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków/innych nielegalnych substancji.

Odpowiedzialność Najemcy może być zniesiona pod warunkiem zaakceptowania ubezpieczenia:

 • SCDW (Super Collision Damage Waiver), które zwalnia Najemcę z odpowiedzialności finansowej za szkody samochodu, z wyłączeniem szkód powstałych na szybach, oponach i/lub felgach oraz z wyłączeniem jego spalenia i kradzieży,
 • SCDW/TP (Super Collision Damage Waiver/Theft Protection), które zwalnia Najemcę
  z odpowiedzialności finansowej z tytułu kradzieży oraz szkód samochodu z wyłączeniem szkód powstałych na szybach, oponach i/lub felgach oraz z wyłączeniem jego spalenia,
 • TWP (Tires and Windows Protection), zwalnia Najemcę z odpowiedzialności finansowej z tytułu szkód powstałych na szybach, oponach i/lub felgach,
 • SCDW+ (Super Collision Damage Waiver Plus), które zwalnia Najemcę z odpowiedzialności finansowej za szkody samochodu, z wyłączeniem  jego spalenia i kradzieży,
 • SCDW/TP+ (Super Collision Damage Waiver/Theft Protection Plus), które zwalnia Najemcę
  z odpowiedzialności finansowej z tytułu kradzieży oraz szkód samochodu z wyłączeniem jego spalenia.


Jeżeli jednak szkoda powstała wskutek lekkomyślności lub rażącego zaniedbania ze strony Najemcy z naruszeniem niniejszych warunków umowy, odpowiedzialność Najemcy jest w każdym przypadku nieograniczona.

W przypadku zagubienia przez Najemcę dokumentów samochodu Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 25 EUR brutto. Zagubienie kluczyka do samochodu upoważnia Enterprise do obciążenia Najemcy kwotą za dorobienie nowych kluczyków, która waha się od 307,50-880 EUR brutto. Dodatkowo Najemca zostanie obciążony kosztami przestoju samochodu, parkingu i ewentualnego dojazdu. W sytuacji, gdy Najemca przez przypadek zabierze ze sobą kluczyk wraz z dokumentami również zostanie obciążony kosztami przestoju samochodu, parkingu, ewentualnego dojazdu oraz dostarczenia kluczyka do biura Enterprise. Odpowiedzialność Najemcy zostaje wyłączona w przypadku wykazania, że doszło do zdarzenia z przyczyn niezawinionych przez Najemcę.

Jeżeli Najemca spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku będzie również ponosił nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie wynikłe z tego tytułu szkody oraz utracone przez Enterprise korzyści, chyba że powstały one z przyczyn niezawinionych przez Najemcę.

Jeżeli Najemca przewozi wynajętym samochodem zwierzęta ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe zniszczenia lub uszkodzenia odbiegające od standardowej eksploatacji samochodu.

Jeżeli samochód opisany w umowie zostanie z jakiegokolwiek powodu wyłączony z ruchu, Enterprise ma prawo zastąpić ten samochód innym alternatywnym o podobnym standardzie, a jeśli alternatywny samochód nie jest dostępny albo nie może być dostarczony, Najemca powinien otrzymać zwrot takiej części kosztów najmu, jaki stanowi niewykorzystana część okresu najmu samochodu.

Najemca nie może pozwolić komukolwiek naprawiać samochodu bez zgody Enterprise. Jeżeli Enterprise wyrazi zgodę, Najemca otrzyma zwrot kosztów naprawy samochodu od Enterprise na podstawie otrzymanego paragonu lub faktury VAT za wykonaną usługę.

6. Wypadki, kradzieże


W razie zaistnienia wypadku lub kradzieży Najemca musi natychmiast powiadomić Policję. Najemca nie ma prawa do wyrażania zgody na akceptację roszczeń drugiej strony. Najemca powinien natychmiast powiadomić Enterprise o wszelkich uszkodzeniach samochodu.

Enterprise dołoży wszelkich starań, aby wymienić lub naprawić wynajęty samochód. Przy podmianie samochodu muszą być dokonane stosowne zmiany na umowie najmu, zaakceptowane przez obie strony umowy. Enterprise nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Najemcy, włączając utracone korzyści, dopóki nie zostanie udowodnione prawomocnym wyrokiem sądowym, że Enterprise nie może wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności wobec Najemcy.

W przypadku uszkodzenia powodującego wyłączenie samochodu z ruchu lub kradzieży samochodu Enterprise dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć Najemcy w ciągu 24 godzin inny samochód w ramach tej samej umowy najmu.

 

7.     Dane osobowe

7.1.   Administrator danych osobowych

1.   Administratorem danych osobowych Najemcy oraz osób wskazanych przez Najemcę w umowie najmu lub podczas jej wykonywania (np. pracownicy Najemcy) jest Car Hire Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-391), ul. Świętojańska 56/2 („Administrator” lub „Car Hire”).

2.   W zakresie wskazanym w niniejszej informacji odrębnymi niezależnymi administratorami danych są ponadto:

a)     EAN Data Services UK Ltd.,

b)    Enterprise Holdings, Inc. oraz/lub

c)     pozostali partnerzy z grupy Enterprise Holdings (szczegóły dostępne na https://www.enterprise.co.uk/en/privacy-policy.html)

– wspólnie określeni jako “EHI”.

3.   Administrator zapewnia przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jak również innymi właściwymi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem wytycznych upoważnionych organów.

7.2.   Jak skontaktować się z Administratorem?

1.     Car Hire wyznaczył Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych („KODO”) z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: kodo@ehiglobal.pl. Z KODO można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

2.     KODO nie pełni funkcji Inspektora Ochrony Danych w rozumieniu przepisów RODO.

3.     W razie jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania Danych Osobowych Klienta, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Car Hire.

7.3.  Cele przetwarzania danych osobowych

 

1.   Dane osobowe (zwane dalej „Danymi Osobowymi Klienta”) najemcy – osoby fizycznej („Klient”) oraz osób zatrudnionych przez Najemcę (dalej „Upoważnieni Kierowcy”), które zawierają z Car Hire indywidualne, szczegółowe umowy najmu („Umowa Najmu) będą przetwarzane (i – w zależności od przypadku – ujawniane odbiorcom):

a)   w celu zarządzania i obsługi umowy najmu, w tym komunikacji z Klientem w sprawach związanych z najmem. Car Hire przetwarza Dane Osobowe Klienta w powyższych celach jeżeli jest to uzasadnione (i) realizacją postanowień umowy (np. płatność) albo (ii) jego prawnie uzasadnionym interesem w efektywnym dostarczeniu usług, o ile prawa Klienta lub Upoważnionego Kierowcy przysługujące w zakresie ochrony danych osobowych nie przeważają nad tym interesem;

b)   zweryfikowania danych osobowych, w tym informacji dotyczących płatności i rozliczeń oraz dotyczących uprawnień do prowadzenia pojazdów (w tym Danych Osobowych Klienta), dostarczonych przez Klienta lub Upoważnionego Kierowcę, za pośrednictwem instytucji kredytowych, organów właściwych w sprawach nadawania uprawnień do prowadzenia pojazdów lub rejestracji pojazdów, baz danych lub podmiotów specjalizujących się w działaniach antyfraudowych, a także z wykorzystaniem innych źródeł. Car Hire przetwarza Dane Osobowe Klienta w powyższym celu, jeżeli jest to umotywowane jego prawnie uzasadnionym interesem w przeciwdziałaniu oszustwom, o ile prawa Klienta lub Upoważnionego Kierowcy przysługujące w zakresie ochrony danych osobowych nie przeważają nad tym interesem;

c)   dostarczenia ubezpieczycielom szczegółów (w tym Danych Osobowych Klienta) dotyczących wypadków, w których uczestniczył Klient lub Upoważniony Kierowca. – w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów polegających na ustaleniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń;

d)   przekazania Danych Osobowych Klientów właściwym organom właściwym w sprawach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa ruchu drogowego w czasie trwania umowy najmu – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa;

e)   przekazania Danych Osobowych Klienta właściwym organom podatkowym, instytucjom kredytowym, podmiotom specjalizującym się w egzekucji należności lub innym właściwym podmiotom, o ile jest konieczne w celu (i) realizacji umowy, (ii) zachowania zgodności z prawem (np. prawem podatkowym i księgowym) oraz/lub (ii) realizacji uzasadnionego interesu Car Hire w odzyskaniu ewentualnych wierzytelności;

f)    kierowaniu do Klienta informacji marketingowych (elektronicznie, telefonicznie lub poprzez sms/mms) o podobnych produktach lub usługach, które Administrator uzna za potencjalnie interesujące dla Klienta, jeżeli jest to umotywowane uzasadnionym interesem Administratora, a w stosownych przypadkach, po uzyskaniu w tym zakresie zgody. Zgoda taka może być odwołana w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

2.      Car Hire udostępni Dane Osobowe Klienta do EHI, jako odrębnemu i niezależnemu administratorowi w następujących celach:

a)     w celu zarządzania i obsługi umowy najmu, w tym komunikacji z Klientem w sprawach związanych z najmem, jeżeli jest to umotywowane jego uzasadnionym interesem w efektywnym dostarczeniu usług, o ile prawa Klienta lub Upoważnionego Kierowcy przysługujące w zakresie ochrony danych osobowych nie przeważają nad tym interesem;

b)    przechowywania Danych Osobowych Klienta, dotyczących zdarzenia mającego związek z relacjami Klienta lub Upoważnionego Kierowcy z EFI, w przypadku uznania, że powoduje ono ryzyko dla przyszłych umów najmu zawieranych z Klientem lub Upoważnionym Kierowcą. EHI przetwarza Dane Osobowe Klienta w powyższym celu, jeżeli jest to umotywowane prawnie uzasadnionym interesem EHI polegającym na swoich pracowników, innych klientów, ogółu społeczeństwa oraz majątku EHI przed ryzykiem dla bezpieczeństwa lub ryzykiem finansowym uzasadnionym wcześniejszym zachowaniem Klienta, o ile prawa Klienta lub Upoważnionego Kierowcy przysługujące w zakresie ochrony danych osobowych nie przeważają nad tym interesem;

c)     przetwarzania Danych Osobowych Klienta w celu przeprowadzenia telefonicznych ankiet badających poziom satysfakcji klienta. EHI przetwarza Dane Osobowe Klienta w powyższym celu jeżeli jest to umotywowane uzasadnionym interesem w zapewnieniu satysfakcji klientów podczas korzystania z usług EHI, o ile prawa Klienta lub Upoważnionego Kierowcy przysługujące w zakresie ochrony danych osobowych nie przeważają nad tym interesem;

d)    tworzenia statystyk i analiz dotyczących użycia przez Klienta lub Upoważnionego Kierowcy produktów i usług EHI, w tym statystyk stworzonych na podstawie zanonimizowanych danych, które zapewniają Klientowi i innym klientom w przyszłości lepszy poziom obsługi klienta, produktów, właściwości oraz funkcjonalności. EHI przetwarza Dane Osobowe Klienta w powyższym celu jeżeli jest to umotywowane uzasadnionym interesem w uzyskiwaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług EHI, o ile prawa Klienta lub Upoważnionego Kierowcy przysługujące w zakresie ochrony danych osobowych nie przeważają nad tym interesem.

7.4.   Dane osobowe pełnomocników Klienta oraz osób zatrudnionych przez Klienta

 

1.      Administrator przetwarza dane osobowe pełnomocników działających na rzecz i w imieniu Klienta, jak również dane osobowe osób zatrudnionych przez Klienta, wskazane przez Klienta w Umowie Najmu celem jej wykonania.

2.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu należytego i sprawnego wykonania Umowy Najmu – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes zarówno Administratora, jak i Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości należytego wykonywania umowy oraz zapewnienie bieżącego kontaktu z Klientem.

3.      W pozostałym zakresie, informacje zawarte w niniejszej informacji stosuje się odpowiednio do pełnomocników Klienta oraz do osób zatrudnionych przez Klienta.

7.5.  Odbiorcy danych osobowych

 

1.      Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być w szczególności następujące rodzaje podmiotów: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora związane z niezbędnością realizacji umowy zawartej z Najemcą; podmioty należące do Grupy Enterprise Holdings (pełna lista podmiotów należących do Grupy Enterprise Holdings znajduje się na stronie: https://privacy.ehi.com/pl-pl/home.html); dostawcy systemów informatycznych i usług IT, w tym usług serwisowych i utrzymaniowych; podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, finansowe, rachunkowe; podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, a także usługi przewozu; podmioty świadczące usługi bankowe; podmioty świadczące usługi prawne i windykacyjne; podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów; podmioty świadczące usługi ochrony mienia.

7.6.  Okres przetwarzania danych osobowych

 

1.      EHI i Car Hire przechowują Dane Osobowe Klienta przez następujący okres:

 

Car Hire

EHI

Cele marketingowe

Dane marketingowe, jak np. subskrypcje e-mail oraz udział w programach lojalnościowych są przetwarzane do czasu wycofania Państwa zgody.

 

Dan związane z cookies i innymi identyfikatorami przetwarzane są przez okres do trzech lat. Informacje marketingowe, jak np. subskrypcje e-mail oraz udział w programach lojalnościowych są przetwarzane przez okres do 7 lat od czasu ostatniej interakcji podmiotu danych z EHI.

 

Transakcje związane z najmem

 

Dane związane z umową najmu są przetwarzane przez okres do 6 lat od daty najmu. Dowody zapłaty są przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym transakcja została dokonana.

 

 

Dane związane z Państwa umową najmu są przetwarzane przez okres do 6 lat od daty najmu, zależnie od innych lokalnych wymogów. Dane o płatnościach przetwarzane są przez 2 lata od daty transakcji (zależnie od lokalizacji najmu)

Kwestie związane z obsługą klienta

Ogólne zapytania dotyczące usług przechowywane są przez okres roku, chyba wniesiona została skarga lub zgłoszone roszczenie; w takim wypadku dane związane ze skargą lub roszczeniem przechowywane są przez okres 6 lat.

Ogólne zapytania dotyczące usług przechowywane są przez okres 3 lat, chyba wniesiona została skarga lub zgłoszone roszczenie, w takim wypadku dane związane ze skargą lub roszczeniem przechowywane są przez 3 lata.

Spory

Dane związane z postępowaniami sądowymi przechowywane są przez czas trwania postępowania oraz przez okres 6 lat od zakończenia postępowania.

Jeżeli EHI jest stroną procesu sądowego lub postępowania prowadzonego przez właściwe organy ścigania lub organy nadzorcze, dane są przechowywane przez czas trwania takiego postępowania i przez okres 5 lat od jego zakończenia. Jeżeli zawarta ugoda przewiduje przechowywanie danych przez czas dłuższy, dane są przechowywane przez okres konieczny do realizacji ugody. W razie przekazywania danych do właściwych organów, przechowywana jest wzmianka o takim przekazaniu przez okres roku od zakończenia postępowania.

 

7.7.  Transfer danych osobowych do państw trzecich

1.      EHI uczestniczy w procesie przetwarzania danych i odpowiada za niego w ramach programu Tarczy Prywatności ) Privacy Shield) pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zgodności przekazywania danych przez EHI, a także w przypadkach, gdy Klient posiada wątpliwości dotyczące prywatności lub korzystania z danych przez EHI, w ocenie Klienta niewystarczająco zaadresowane przez EHI, należy zapoznać się z Polityką Prywatności EHI w celu uzyskania informacji na temat osoby trzeciej wyznaczonej do rozwiązywania sporów.

7.8.  Prawa osób fizycznych

1.      Klient lub Upoważniony Kierowca ma prawo do:

a)      uzyskania dostępu oraz do przenoszenia danych osobowych (w przypadkach przewidzianych prawem, w powszechnie używanym formacie pozwalającym na komputerowy odczyt);

b)      żądania sprostowania swoich danych osobowych (kiedy są nieprawidłowe lub niekompletne);

c)       żądania usunięcia swoich danych kiedy Car Hire lub EHI utracił uzasadniony interes w ich przetwarzaniu;

d)      żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e)      w szczególnych przypadkach, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych przez Car Hire lub EHI;

f)       wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego właściwego w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

7.9.  Źródło pochodzenia danych osobowych

1.      Najemca może dostarczyć dane osobowe Administratorowi bezpośrednio lub za pośrednictwem współpracujących z Administratorem dostawców systemów rezerwacyjnych lub brokerów (w tym operatorów systemów on-line), którzy dostarczają Administratorowi dane osobowe w zakresie niezbędnym do obsługi żądania i zawarcia umowy najmu (tj. w szczególności: imię, nazwisko, nr rezerwacji, adres e-mail, nr telefonu, szczegóły rezerwacji).

7.10.      Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych

1.   Podanie danych osobowych w zakresie wymaganych przez Administratora jest konieczne w celu wykonywania umowy, a brak ich podania będzie skutkował niemożliwością jej zawarcia i wykonania. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

7.11.      Oświadczenie Najemcy

1.   Najemca, zapoznając się i akceptując informację o przetwarzaniu danych osobowych poprzez zawarcie umowy najmu, jednocześnie oświadcza, że osoby, których dane osobowe Najemca przekazał Administratorowi w związku z realizacją umowy najmu, zapoznały się z treścią niniejszej informacji oraz że zapewni zapoznanie się z jej treścią także osobom, których dane osobowe Najemca przekaże w tym celu w przyszłości.

8. Odpowiedzialność Enterprise

 

Enterprise jest wyłącznie odpowiedzialny za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z wynajętym samochodem lub jego użytkowaniem, gdy straty lub szkody spowodowane zostały z winy Enterprise. We wszystkich innych przypadkach Enterprise nie ponosi odpowiedzialności.

Enterprise nie odpowiada za kradzież, zniszczenie i utratę wartości użytkowych jakichkolwiek przedmiotów przewożonych lub pozostawionych w samochodzie.

9. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

 

Enterprise zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wyłącznie tym osobom, które używają samochodu za jego zgodą w sposób zgodny z prawem, umową i ogólnymi warunkami.

Sumy gwarancyjne w przypadku szkód na osobie wynoszą 5 000 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, natomiast w przypadku szkód w mieniu  jest to wartość 1 000 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

10. Ubezpieczenie samochodu Autocasco (Collision Damage Waiver - CDW, Theft Protection -TP)

 

Poprzez akceptację CDW/TP na pierwszej stronie umowy najmu, Najemca zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Jeżeli Najemca nie wykupi ubezpieczenia Collision Damage Waiver - CDW i Theft Protection - TP, Enterprise ma prawo odmówić zawarcia umowy najmu samochodu.

 

11. Siedziba i właściwość sądu

Niniejsza umowa najmu powinna być zarządzana i przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego. Wszelkie spory mogące powstać w związku z obowiązywaniem niniejszej umowy, Strony będą rozwiązywać w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, Strony poddadzą je rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z powyższą umową winny być rozpatrywane w Sądzie właściwym dla siedziby Enterprise.